#ToNevymyslis_3 – Starostka není schopna doložit své tvrzení

Transparentnost má být základ každého úřadu státní správy.

Otázkou však je, jak přesně pojmenovat to, co se u nás ve městě odehrává ohledně informací. Tento příspěvek je ze série článků o počinech vedení našeho města ve stylu #ToNevymyslis.

V článku se dozvíte, že informace uvedené v zápisech, o které se město často opírá, a kterými často přesvědčuje zastupitele, neexistují! Jak to pojmenovat? Lež? Úmysl?   

Chápu, že ne všechny informace ohledně chodu města zajímají všechny občany. Může se ale stát, že budete řešit situaci, která se vás osobně týkat bude, a proto budete dohlížet na to, aby veškeré informace byly pravdivé, nezkreslené, transparentní a hlavně ucelené.

Po přečtení článku se možná i vy zamyslíte nad tím, jak to tady u nás s těmi informacemi vlastně funguje a zda je to takto v pořádku. Je úplně jedno o jakou informaci jde, zda o nesplněný slib, nebo podanou informaci. Vždy by vedení města mělo být schopno doložit to, co je uvedeno v zápisech. U nás ve městě tomu tomu tak není!

Uvedu zde příklad informací, tedy neinformací, které nejsou k dispozici a týká se hlavně sousedů kolem nemovitosti bývalé restaurace Džbánek.  U tohoto případu vše začalo tím, že město Hrádek koupilo bývalou restauraci “Džbánek”, protože právě lidé bydlící v blízkosti této nemovitosti měli obavy, že z bývalé restaurace se stane ubytovna. Po několika letech tápání co vlastně podniknout s nabytou budovou, se současné vedení města rozhodlo pro rekonstrukci tohoto objektu na bytové jednotky.

Vedení města nechalo vypracovat projekt dle vlastních představ. Jenže představy vedení města nebyly předem nikterak projednány se sousedy zmíněného objektu. Není tedy nic zvláštního na tom, když rekonstrukcí dotčení sousedé mají ke zveřejněnému projektu své výhrady a pochopitelné připomínky. Z mého pohledu se oprávněně dožadují změn projektu v rámci připomínkového řízení. Vyřčené výtky považuji za objektivní a obhajitelné. Nespokojenost účastníků řízení vedla k tomu, že již v červenci 2021 proběhla jednání se  starostkou. Jelikož starostka na proběhlém jednání zřejmě nedokázala projekt dostatečně obhájit, přeneslo se  jednání na Zastupitelstvo města, které proběhlo v září 2021. Zde se měl projekt rekonstrukce “Džbánku” projednávat a odsouhlasit včetně připomínek všech dotčených. Na jednání se osobně dostavili pouze Fišerovi, kteří  před zastupiteli zopakovali své výtky k projektu.

Díky tomu, že jsem vnímal argumenty Fišerů jako oprávněné a chápal jejich situaci, zapojil jsem se do diskuze na jednání zastupitelstva a snažil jsem se podpořit změnu a navrhl i několik řešení k problémům, které zde zazněly. Například změnu dispozic oken, a další, ale tyto připomínky v zápise tajemníka nenajdete. Zrovna tak, jako nenajdete v zápise ani moje jméno v rámci záznamu diskuze. Najdete tam, ale informaci, že starostka lpí na projektu tak, jak je vypracován. Nemá pro rodinu Fišerů pochopení. Kladl jsem si otázku, jak by asi reagovala sama starostka, kdyby někdo, tak zásadním způsobem narušil stávající soukromí jejího bydlení. Tento přístup starostky a vedení města mně osobně vadí. Rozhodl jsem se tedy, že si vznesené připomínky ohlídám a zkontroluji, zda budou tyto připomínky zohledněny v rámci požadavků vedení města na úpravu projektu.

V zápisu Rady města z 16.11.2021 jsem se dozvěděl, že připomínky k projektu rekonstrukce Džbánku byly starostkou předány projektantovi stavby. Zcela logicky jsem si tedy požádal o kopii těchto připomínek, abych si vše mohl ověřit. Proto jsem dopis s žádostí o informace ke změnám projektu odeslal 13.12.2021. Vzhledem k tomu, že jde o banální úkol vytvoření kopie dokumentu a jeho odeslání na mou adresu, naivně jsem se domníval, že vše bude vyřízeno během čtrnácti dnů.

V textu odpovědi, kterou mi tajemník našeho města zaslal uvádí, že požadovaná informace je v zápise onoho jednání Zastupitelstva města ze dne 23.9.2021, bod č. 11

(odkaz na tento bod zde: https://uzob.cz/zasedani/zobrazit-zapis/76)

Jenže, v zápise, tak jak je napsán, nejsou zohledněna přání a žádost rodiny Fišerů, ale naopak je tam opakovaně zdůrazněno, že starostka chce pokračovat v projektu tak, jak byl navržen. Není tam vidět snaha nás, co jsme se rodiny Fišerů zastali a požadovali snížení počtu bytů z 10ti na 8, a ani tam nenajdete seznam vyslovených připomínek a požadavků, který měl být údajně předán projektantovi.

Proto jsem si znovu požádal o KOPII předaných připomínek projektantovi. Toto je ukázkový příklad běžných obstrukcí ze strany úřadu pod vedením tajemníka Drnce, kdy si o jednoduchou informaci musíte psát několikrát.

Odpověď vám asi řekne vše:

Na žádost o znovu zaslání kopie připomínek nelze reagovat, neboť kopii připomínek MěÚ nikdy neodeslal, protože kopii připomínek nemá MěÚ k dispozici (opakovaně sdělujeme, že informací se rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního). Jak jsme zdůraznili výše – MěÚ není vlastníkem požadované informace.

Abych vám to přeložil, tak ve zprávě mě tajemník městského úřadu informuje  o tom, že žádná písemná informace ke změně projektu neexistuje. Přijde mi to neuvěřitelné, proto jsem požádal starostku o nápravu, protože starostka je nadřízenou osobou tajemníka, který vyřizoval mé dotazy. Potřetí jsem musel požadovat kopii informací na přepracování projektové dokumentace.

Odpověď starostky? Tajemník nepochybil a má samozřejmě pravdu, protože mnou požadované připomínky předložené starostkou projektantovi neexistují. Tím starostka považuje celou záležitost za vyřízenou.

Protože text je dlouhý tak to shrnu do jedné věty. Starostka předala informace projektantovi pouze ústně, nikdo neví co mu řekla ani jak se to bude řešit. Tento závěr jsem zjistil po třech dopisech a několika týdnech komunikace s úřadem.

Přemýšlím jaké otázky asi ve vás vyvolává zmíněné chování  starostky a zkusím jich pár zformulovat… Trefil jsem se?

Opravdu můžeme věřit všemu co je psáno?

Jak moc můžeme věřit vedení města a jejich slibům, když svá tvrzení nemohou nijak doložit?

Je chování vedení města účelové, když z jednání, připomínkování, obchodů a dohod nevedou zápisy z jednání?

Co vede vedení města k tomu, aby se chovalo netransparentně?

Je netransparentní způsob chování důkaz něčeho? 

Hodí se netransparentnost k tomu, aby vedení města mohlo snadněji prosazovat své zájmy?

Může úředník státní správy, Rada města a starostka zneužívat ve svůj prospěch fakt, že co není psáno, to není dáno?

Nebo je snad nepořizování záznamů snaha jak se vyhnout případné osobní zodpovědnosti?

Určitě vás napadají i další otázky. Já považuji toto jednání vedení našeho města a vedoucího úřadu za nepřijatelné. Jednání, která jsou vedena bez zápisu a připomínky, které nejsou předávány písemně považuji za netransparentní počínání. Komunální politik je ve své funkci jen díky důvěře svých spoluobčanů, ztratit ji je snadné, pokud vědomě svolíte, aby se tak mohlo stát, je za tím jistě nějaký důvod. To asi dojde každému.

Tento případ není první a není ani ojedinělý. Bohužel jsem přesvědčen o tom, že díky složení vedení našeho města to dokonce nebude ani případ poslední… Vedení města, moji důvěru, díky svému jednání ztratilo již dávno.

Tento příklad se týká hlavně rodiny Fišerů, ale myslíte si, že příště se podobný příběh nemůže týkat zrovna vás?!

David Redl, zastupitel