Podivnost 2: Jak moc bude jednou drahá voda v našem městě?

Jako v našem městě nevlastníme veřejné osvětlení, nemáme vlastní sběrný dvůr ani technické služby, tak dle mého názoru ztratíme i vliv nad tím, kolik budeme platit za vodné a stočné.

Od roku 2026 budeme platit podle nového modelu, který byl schválen na prvním zastupitelstvu roku 2022. Již nyní je rozhodnuto, že jsme se spojili se soukromou firmou, která nám bude pomáhat se správou kolem vodovodní sítě a administrativy kolem ní.

Možná se vám rok 2026 zdá příliš vzdálený, proto vás asi napadne, proč se už začátkem roku 2022 musela schválit smlouva, která řeší vodní hospodářství v našem městě od roku 2026? Proč se nepočkalo pár měsíců, aby si nově zvolené zastupitelstvo schválilo to, co jednou bude muset realizovat?

O co vlastně jde? Jde o to, že spolek obcí se spojí s jednou soukromou firmou, která se bude starat o naší vodu a vše s ní spojené. Protože dojde k majetkovému provázání, stane se s firmy jediný dodavatel těchto služeb a tím pádem také jediná firma, která si bude určovat ceny svých služeb. Je to docela terno pro takovou firmu.

Jaký je cíl soukromé firmy? Já myslím, že je to generování zisku. Jaký je cíl soukromé zahraniční firmy? Já myslím, že je to generování zisku a odvod tohoto zisku do zahraničí. Souhlasíte? Pokud ano, tak naše peníze budou končit ve Francii.

Informace na https://pravdaovode.cz/ vám pomůže leště lépe porozumnět tomu, co se u nás děje.

To co mi asi nejvíce zaráží je, že rozhodnutí zastupitelstva ovlivní naprosto všechny, kteří používají městskou vodu a městské odpady, takže skoro všechny lidi našeho města. Takto zásadní rozhodnutí vůbec nebylo předem konzultováno s veřejností. Veřejnost včetně zastupitelů se tuto informaci dozvěděli dle zákona deset dnů před jednáním zastupitelstva. Deset dnů máte na to, abyste se rozhodli, jak to bude od roku 2026 napořád.

Víte, že byl předložen pouze jeden jediný návrh a žádná jiná alternativa nebyla vypracována?

Kdo myslíte, že platil vypracování tohoto návrhu?

Pokud existuje pouze jedna možnost, pro koho je nejvýhodnější?

Paní starostka Sobotková, místostarosta Rousek včetně tajemníka Drnec byli nejhlasitějšími zastánci uzavření nové smlouvy a tlak, z jejich strany, byl enormní.

Zastupitel Hůza měl výborně připravenou řeč, kterou všem přítomným vysvětlil úskalí, které mohou nastat z tohoto rozhodnutí. Myslím si, že byl připraven mnohem lépe než starostka Sobotková, nebo místostarosta Rousek, ale bohužel jeho argumenty nepadly na úrodnou půdu. Chtěl bych tímto zastupiteli Hůzovi poděkovat za jeho připravenost k tomuto bodu, protože dokázal naprosto do detailů popsat jak stávající, tak hlavně budouci stav, který vzejde ze schváleného usnesení. Nikdo nemůže říct, že by o něčem nevěděl.

Já jsem zavolal na sokolovsko, kde si obce udělali vodohospodářské sdružení a zbavili se firmy, se kterou jsme se mi naopak spojili. Vysvětlili mi, že přes složitější začátek se jim podařilo vše zvládnout a díky tomu dávají práci místním firmám a lidem. Proto se také region lépe rozvíjí, protože peníze neodtékají do zahraničí, ale končí u místních firem. Lidé, kteří pracovali pro zahraniční firmu, se s jejím odchodem ze sokolovska do Francie neodstěhovali, místo toho našli práci v novém sdružení, čímž nové sdružení získalo i požadované know how: https://www.vodasok.cz/.

Zkuste se zamyslete nad tím, proč se u nás schválilo to, co jinde nechtějí? Když se dnes dívám na stoupající ceny energií a neschopnost státu s tím něco dělat, tak se musím podívat do historie, kdy se stát v čele s ODS rozhodl privatizovat plyn a vše kolem něj do soukromých rukou a podobně to udělal i s elektrikou. Dnes nám soukromé firmy diktují podmínky, které musíme akceptovat. Nevidíte v tom podobnost s naší vodou?

Kdo a jak hlasoval o naší vodě:

Pro byli: 

 • Beranová Kateřina (Společně pro Hrádek/pod TOP 09)
 • Hejlová Jitka (KSČM)
 • Pech Václav (KSČM)
 • Rousek Tomáš (Společně pro Hrádek/pod TOP 09)
 • Rychlá Květa (ODS nově Jsme Hrádek/pod ODS)
 • Sobotka Pavel (ODS nově Jsme Hrádek/pod ODS)
 • Sobotková Marcela (ODS nově Jsme Hrádek/pod ODS)
 • Šístek Václav (ODS nově Jsme Hrádek/pod ODS)
 • Richtr Patrik (Občané Hrádku nově Jsme Hrádek/pod ODS)
 • Špetková Jitka (Společně pro Hrádek)

Proti byli:

 • Franta Petr (Občané Hrádku nově Pro Hrádečáky/pod NEZ)
 • Hůza Josef (Občané Hrádku nově KSČM)
 • Janečka Josef (KSČM)
 • David Redl (SPD nově Srdcem pro Hrádek/pod ZSP)

Informace ze zápisu Zápis z jednání Zastupitelstva města Hrádek č. 1 ze dne 24.2.2022.

Pod článkem přikládám další nesrovnalosti, které řeší někteří zastupitelé v Rokycanech a možná i dalších obcích.

V naší obci je asi nejvíce zasvěceným zastupitel Josef Hůza, který se snaží podnikat další kroky, ke zmaření tohoto záměru. Nevím, jak moc je, či není úspěšný, ale nedělat nic by bylo mnohem horší. Díky mu za to!

Petr Franta, zastupitel


Zde je otevřený dopis, který v našem městě dostali všichni zastupitelé.

V Rokycanech 18.6.2022

Otevřený dopis zástupcům Města Rokycany ve Vodohospodářském sdružení Rokycanska

Jmenovitě

Václav Kočí předseda VSR

Ing. Jaroslav Mráz

Ing. Ondřej Weis

Dr. Petr Špelina

Vážení

V souvislosti s Vámi navrhovaným a prosazovaným modelem provozu vodovodu a kanalizací v Rokycanech a vstupu města Rokycan do připravované společnosti Vodárenská Rokycanská s.r.o. na vás, zejména na zástupce Města Rokycany ve VSR, mám tyto otázky:

1) V roce 2019 jste se spolupodíleli na změně stanov VSR. Tato změna tomuto subjektu umožnila např. koupi provozní společnosti REVOS Rokycany, či získání úvěru ve výši 32 mil. Kč.

Ptám se:

Zda a kdy jste předložili ke schválení orgánům Města Rokycany (Rada města, Zastupitelstvo města) záměr a podobu změny stanov VSR, která později umožnila tyto kroky a kdy Vám tyto orgány zamýšlenou změnu schválily.

Případně, zda jste radu města a zastupitelstvo alespoň informovali, případně kdy?

A pokud jste o schválení změny stanov ve společnosti VSR nepožádali žádný orgán Města Rokycany, ani jej o této změně oficiálně neinformovali, a tyto změny jste přijali bez vědomí Města Rokycany, jež zastupujete, máte k dispozici nezávislý právní rozbor, či přinejmenším stanovisko právního odboru Města Rokycany, který by Vám tento postup umožnil?

2) Ing. Petr Pösinger, je jednatelem soukromé společnosti VOSRok a současně jednatelem společnosti REVOS, kterou vlastní sdružení obcí VSR.

Ptám se:

Jaké je stanovisko k tomu, že je ve střetu zájmů a může ovlivňovat obcemi spoluvlastněnou společnost REVOS ve prospěch soukromého VOSroku?

Jak jste se vypořádali se zákazem jednatele být členem jiné společnosti? Případně kdo dal s tímto souhlas a jak??????

Jaké pojistné a kontrolní mechanizmy jste ve sdružení obcí VSR vytvořili, abyste tato rizika co nejvíce omezili?

Byla uzavřena smlouva o výkonu funkce? Kdo a kdy ji schvaloval?

Byla schválena koncepce podnikatelské činnosti společnosti REVOS (včetně jednacího řádu pro jednatele), tak jak to předpokládá společenská smlouva?

3) V roce 2020 VSR, kde zastupujete naše město, koupilo společnost REVOS. Na tuto koupi byl čerpán úvěr ve výši 32 mil. Kč.

Jde bezesporu o velký obchod a Město Rokycany zprostředkovaně tímto krokem převzalo finanční závazek a odpovědnost za řádné řízení společnosti REVOS.

Ptám se:

Předložili jste orgánům Města Rokycany ke schválení jak vzetí úvěru 32 mil Kč, tak nákup společnosti REVOS?

Pokud ano, kdy byly projednány a schváleny?

Jestliže jste pouze informovali, byly alespoň vzaty na vědomí? A kdy?

Požádali jste příslušné odbory Městského úřadu Rokycany o zhodnocení těchto kroků z hlediska přínosu a jejich případných finančních a jiných rizik? Kdy a jaká byla jejich stanoviska?

Informovali jste orgány Města Rokycany, že budeme kupovat společnost, která provozuje vodovody a kanalizace jiných obcí na Rokycansku?

4) V roce 2021 firma REVOS s jednatelem ing. Pösingerem v čele, prodala pozemky v katastru města Rokycany. Jde o pozemek p.č. 3801 k.ú. Rokycany, tedy bývalou čistírnu odpadních vod z nemocnice na břehu Holoubkovského (po našem Boreckého) potoka, naproti Skautské louce. O tento pozemek již před tímto prodejem žádal Odbor rozvoje města, protože je v místě připravovaných opatření proti povodním. Přesto byl prodán soukromému zájemci.

Ptám se:

Kdo schvaloval prodej tohoto pozemku ve VSR?

Požadovali zástupci Města Rokycany na jednání VSR, případně jednali s panem Pösingerem o tom, aby tento pozemky byl přednostně nabídnut Městu Rokycany? Jaká byla jejich stanoviska?

A pokud jste tak nečinili, proč?

Jaký je Váš postoj k tomu, že tímto prodejem se v tomto místě zkomplikovala realizace protipovodňových opatření?

Jak se stavíte k argumentu pana starosty Kočího, jež zazněl na jednání zastupitelstva, že si jej můžeme kdykoli koupit zpátky?

Otázka přímo na pana starostu Kočího:

Máte případný odkup tohoto pozemku se současným majitelem předjednán? Cena bude stejná? O kolik se případně navýší?

5) Druhý pozemek sousedí s čistírnou odpadních vod. Jde o pozemek p.č. 297/18 k.ú. Rokycany. Pozemek byl prodán za cenu cca 1.131,- Kč za 1m. V roce 2018 byla v areálu čističky ve vlastnictví Města Rokycany prověřována možnost realizace „Zařízení pro zneškodňování kapalných odpadů“. K tomuto záměru byl dán ze strany města souhlas. Investorem byla společnost Veolia. V tomto zařízení bude možno likvidovat 30 tun ředidel, kyselin, olejů a podobného za jednu pracovní směnu.

V čem je pro Město Rokycany a také pro VSR výhodný prodej pozemku sousedícího s naší čističkou a ležící uvnitř areálu společnosti REVOS soukromé firmě?

Byl tento prodej projednán a schválen radou či zastupitelstvem města?

Případně byl tento prodej schválen v orgánech VSR?

Existuje nějaká koncepce prodeje pozemků společnosti REVOS? Pokud ano, kdo ji schvaluje? Pokud ne, má jednatel společnosti nějaké omezení při prodeji majetku REVOS?

Byl oznámen a řešen střet zájmů pana Pösingera, který podepisoval smlouvu za prodávajícího, společnosti REVOS, a zároveň za kupujícího, tedy společnost VOSrok ve vlastnictví Veolia?

Jak byla řešena výše kupní ceny s ohledem na možný způsob jeho využití?

Kdo stanovil prodejní cenu?

Proč byla u komerčního pozemku takto nízká cena, když stavební pozemek pro rodinné domy v Rokycanech stojí násobně více?

Byl zpracován nezávislý znalecký posudek? Jak bylo oceněno věcné břemeno?

Byl tento záměr konzultován s příslušnými odbory městského úřadu?

6) Připravovaná společnost Vodárenská Rokycanská bude od firmy Veolia kupovat majetkový podíl na společnosti VOSrok.

Proč společnost REVOS, vlastněná námi, prodává pozemky firmě, od které je budeme minimálně částečně kupovat zpět jako součást provozní společnosti VosRok?

Nebude pozemek v době odkupu zhodnocen stavebním záměrem společnosti Veolie, tedy několikanásobně dražší?

Nebude cena obvyklá tohoto pozemku navyšovat cenu podílu?

Jak a kým byla zhodnocena rizika „laciného prodeje a drahého nákupu“?

7) Navrhovaný model provozu je nutné dle posledního jednání výkonného výboru VSR schválit nejpozději do 30.06.2022. Důvodem je údajně zákon o zadávání veřejných zakázek – tzv. obratové kritérium.

Kým a kde byl předložen právní rozbor nutnosti schválení záměru do tohoto termínu?

Kým byl zpracováván postup pro splnění obratového kritéria? Nechalo si Město Rokycany zpracovat nezávislý právní rozbor této problematiky?

Je opravdu nutné záměr provozování schválit na základě takto nedostatečných a nepřipravených podkladů?

Opravdu je nutné ve všech obcích schválit záměr do 30.06.2022, když založení

společnosti bez účasti Města Rokycany bude nutné opětovně projednat na zastupitelstvech ostatních obcí?

Vysvětlivky:

VSR – Vodohospodářské sdružení Rokycanska, – sdružení měst a obcí Rokycany, Hrádek, Mirošov, Strašice, Dobřív, Kamenný Újezd, Litohlavy, Svojkovice. jednotlivé

VOSRok – Vodohospodářská společnost Rokycany s.r.o., vlastněná v současné době 100% firmou Veolie. V současnosti provozuje vodovody a kanalizace pro obce sdružené ve VSR. Toto provozování vyhrála ve výběrovém řízení (Původně firma VOSS – Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o. Poté co v Sokolově již nepokračuje, změnila se na VOSRok).

REVOS ROKYCANY s.r.o. Tato společnost provozovala a provozuje vodohospodářskou infrastrukturu obcí Zbiroh a Holoubkov. Sídlí v Rokycanech v Sedláčkově ulici. V současnosti vlastněná sdružením obcí VSR.

Dan Šatra, Jaroslav Straka

Zastupitelé Města Rokycany

Jeden komentář na “Podivnost 2: Jak moc bude jednou drahá voda v našem městě?”

 • Irena Švecová napsal(a):

  No jo, hlavně, že pan Nesnídal, vtipně dokolečka mele “NEVOLIL JSEM, NECHODIL JSEM” děsil toho co se bude dít, kdyby došlo k výměně vedení Hrádku. Tohle se už nebude dít! Nesnídale a ostatní stejně smýšlející. Tyhle divné kroky vůči občanům, prozatím platícím a tichým divákům. Teď nastal čas vystavit vám účet!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít HTML značky a atributy:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>