#ToNevymyslis_3 – Starostka není schopna doložit své tvrzení

Transparentnost má být základ každého úřadu státní správy.

Otázkou však je, jak přesně pojmenovat to, co se u nás ve městě odehrává ohledně informací. Tento příspěvek je ze série článků o počinech vedení našeho města ve stylu #ToNevymyslis.

V článku se dozvíte, že informace uvedené v zápisech, o které se město často opírá, a kterými často přesvědčuje zastupitele, neexistují! Jak to pojmenovat? Lež? Úmysl?   

Chápu, že ne všechny informace ohledně chodu města zajímají všechny občany. Může se ale stát, že budete řešit situaci, která se vás osobně týkat bude, a proto budete dohlížet na to, aby veškeré informace byly pravdivé, nezkreslené, transparentní a hlavně ucelené.

Po přečtení článku se možná i vy zamyslíte nad tím, jak to tady u nás s těmi informacemi vlastně funguje a zda je to takto v pořádku. Je úplně jedno o jakou informaci jde, zda o nesplněný slib, nebo podanou informaci. Vždy by vedení města mělo být schopno doložit to, co je uvedeno v zápisech. U nás ve městě tomu tomu tak není!

Uvedu zde příklad informací, tedy neinformací, které nejsou k dispozici a týká se hlavně sousedů kolem nemovitosti bývalé restaurace Džbánek.  U tohoto případu vše začalo tím, že město Hrádek koupilo bývalou restauraci “Džbánek”, protože právě lidé bydlící v blízkosti této nemovitosti měli obavy, že z bývalé restaurace se stane ubytovna. Po několika letech tápání co vlastně podniknout s nabytou budovou, se současné vedení města rozhodlo pro rekonstrukci tohoto objektu na bytové jednotky.

Vedení města nechalo vypracovat projekt dle vlastních představ. Jenže představy vedení města nebyly předem nikterak projednány se sousedy zmíněného objektu. Není tedy nic zvláštního na tom, když rekonstrukcí dotčení sousedé mají ke zveřejněnému projektu své výhrady a pochopitelné připomínky. Z mého pohledu se oprávněně dožadují změn projektu v rámci připomínkového řízení. Vyřčené výtky považuji za objektivní a obhajitelné. Nespokojenost účastníků řízení vedla k tomu, že již v červenci 2021 proběhla jednání se  starostkou. Jelikož starostka na proběhlém jednání zřejmě nedokázala projekt dostatečně obhájit, přeneslo se  jednání na Zastupitelstvo města, které proběhlo v září 2021. Zde se měl projekt rekonstrukce “Džbánku” projednávat a odsouhlasit včetně připomínek všech dotčených. Na jednání se osobně dostavili pouze Fišerovi, kteří  před zastupiteli zopakovali své výtky k projektu.

Díky tomu, že jsem vnímal argumenty Fišerů jako oprávněné a chápal jejich situaci, zapojil jsem se do diskuze na jednání zastupitelstva a snažil jsem se podpořit změnu a navrhl i několik řešení k problémům, které zde zazněly. Například změnu dispozic oken, a další, ale tyto připomínky v zápise tajemníka nenajdete. Zrovna tak, jako nenajdete v zápise ani moje jméno v rámci záznamu diskuze. Najdete tam, ale informaci, že starostka lpí na projektu tak, jak je vypracován. Nemá pro rodinu Fišerů pochopení. Kladl jsem si otázku, jak by asi reagovala sama starostka, kdyby někdo, tak zásadním způsobem narušil stávající soukromí jejího bydlení. Tento přístup starostky a vedení města mně osobně vadí. Rozhodl jsem se tedy, že si vznesené připomínky ohlídám a zkontroluji, zda budou tyto připomínky zohledněny v rámci požadavků vedení města na úpravu projektu.

V zápisu Rady města z 16.11.2021 jsem se dozvěděl, že připomínky k projektu rekonstrukce Džbánku byly starostkou předány projektantovi stavby. Zcela logicky jsem si tedy požádal o kopii těchto připomínek, abych si vše mohl ověřit. Proto jsem dopis s žádostí o informace ke změnám projektu odeslal 13.12.2021. Vzhledem k tomu, že jde o banální úkol vytvoření kopie dokumentu a jeho odeslání na mou adresu, naivně jsem se domníval, že vše bude vyřízeno během čtrnácti dnů.

V textu odpovědi, kterou mi tajemník našeho města zaslal uvádí, že požadovaná informace je v zápise onoho jednání Zastupitelstva města ze dne 23.9.2021, bod č. 11

(odkaz na tento bod zde: https://uzob.cz/zasedani/zobrazit-zapis/76)

Jenže, v zápise, tak jak je napsán, nejsou zohledněna přání a žádost rodiny Fišerů, ale naopak je tam opakovaně zdůrazněno, že starostka chce pokračovat v projektu tak, jak byl navržen. Není tam vidět snaha nás, co jsme se rodiny Fišerů zastali a požadovali snížení počtu bytů z 10ti na 8, a ani tam nenajdete seznam vyslovených připomínek a požadavků, který měl být údajně předán projektantovi.

Proto jsem si znovu požádal o KOPII předaných připomínek projektantovi. Toto je ukázkový příklad běžných obstrukcí ze strany úřadu pod vedením tajemníka Drnce, kdy si o jednoduchou informaci musíte psát několikrát.

Odpověď vám asi řekne vše:

Na žádost o znovu zaslání kopie připomínek nelze reagovat, neboť kopii připomínek MěÚ nikdy neodeslal, protože kopii připomínek nemá MěÚ k dispozici (opakovaně sdělujeme, že informací se rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního). Jak jsme zdůraznili výše – MěÚ není vlastníkem požadované informace.

Abych vám to přeložil, tak ve zprávě mě tajemník městského úřadu informuje  o tom, že žádná písemná informace ke změně projektu neexistuje. Přijde mi to neuvěřitelné, proto jsem požádal starostku o nápravu, protože starostka je nadřízenou osobou tajemníka, který vyřizoval mé dotazy. Potřetí jsem musel požadovat kopii informací na přepracování projektové dokumentace.

Odpověď starostky? Tajemník nepochybil a má samozřejmě pravdu, protože mnou požadované připomínky předložené starostkou projektantovi neexistují. Tím starostka považuje celou záležitost za vyřízenou.

Protože text je dlouhý tak to shrnu do jedné věty. Starostka předala informace projektantovi pouze ústně, nikdo neví co mu řekla ani jak se to bude řešit. Tento závěr jsem zjistil po třech dopisech a několika týdnech komunikace s úřadem.

Přemýšlím jaké otázky asi ve vás vyvolává zmíněné chování  starostky a zkusím jich pár zformulovat… Trefil jsem se?

Opravdu můžeme věřit všemu co je psáno?

Jak moc můžeme věřit vedení města a jejich slibům, když svá tvrzení nemohou nijak doložit?

Je chování vedení města účelové, když z jednání, připomínkování, obchodů a dohod nevedou zápisy z jednání?

Co vede vedení města k tomu, aby se chovalo netransparentně?

Je netransparentní způsob chování důkaz něčeho? 

Hodí se netransparentnost k tomu, aby vedení města mohlo snadněji prosazovat své zájmy?

Může úředník státní správy, Rada města a starostka zneužívat ve svůj prospěch fakt, že co není psáno, to není dáno?

Nebo je snad nepořizování záznamů snaha jak se vyhnout případné osobní zodpovědnosti?

Určitě vás napadají i další otázky. Já považuji toto jednání vedení našeho města a vedoucího úřadu za nepřijatelné. Jednání, která jsou vedena bez zápisu a připomínky, které nejsou předávány písemně považuji za netransparentní počínání. Komunální politik je ve své funkci jen díky důvěře svých spoluobčanů, ztratit ji je snadné, pokud vědomě svolíte, aby se tak mohlo stát, je za tím jistě nějaký důvod. To asi dojde každému.

Tento případ není první a není ani ojedinělý. Bohužel jsem přesvědčen o tom, že díky složení vedení našeho města to dokonce nebude ani případ poslední… Vedení města, moji důvěru, díky svému jednání ztratilo již dávno.

Tento příklad se týká hlavně rodiny Fišerů, ale myslíte si, že příště se podobný příběh nemůže týkat zrovna vás?!

David Redl, zastupitel

#ToNevymyslis_2 – vyčůranost města

Mám zde další pohled na chování vedení města, ve stylu #ToNevymyslis…

To co se odehrálo, asi nejde napsat popisněji, než jako vyčůranost. Ona vyčůranost bohužel jde ruku v ruce se lží. Jsme bohužel tak daleko, že starostka na veřejném zasedání podává lživou informaci přímo zastupitelům. Lež, ať je jakákoliv, z úst starostky, dělá úřad velmi velmi nedůvěryhodným!

V tomto konkrétním případě se město zachovalo vůči tělovýchnovné jednotě (dále jen TJ) podrazácky. Což nebylo poprvé. V červnu 2021 požádalo vedení města Hrádek naši TJ o možnost přístupu na pozemky, ve vlastnictví TJ, z důvodu rekonstrukce hřiště na školním pozemku. Jde totiž o jediný nekomplikovaný přístup, na zadní pozemky školy, pro veškerý materiál a potřebnou stavební techniku. TJ samozřejmě žádosti vedení města vyhověla, a to bez jakéhokoliv finančního či jiného požadavku vůči městu.

Vyhověli jsme požadavkům města, protože víme, že rekonstrukce hřiště by nebyla možná, nebo by byla přinejmenším bez našeho souhlasu velmi komplikovaná. Mohli jsme nevyhovět, ale to by technika musela najíždět na pozemek školy z přední “vstupní” části, kolem jídelny a přineslo by to komplikace, poškození přístupu nebo vícenáklady, a utrpěla by tím i školní zahrada a to TJ nechtěla.

Netušili jsme však, že za tento dobrý skutek se město vůči TJ, po tom co nás využije, zachová zákeřně. Vedení města počkalo na dokončení rekonstrukce a následně nám vypovědělo pronájem z pozemku, který jsme měli od nepaměti pronajatý. Za starosty Perlíka byla smlouva mezi městem a TJ opakovaně obnovována po deseti letech. A nikdy nebyl problém. Poslední smlouva tak byla podepsána se starostou Perlíkem v roce 2017 a platila by do roku 2027. Ale to již neplatí, protože jsem se ze zápisu zastupitelstva dozvěděl, že město nás jen sprostě využilo k umožnění přístupu a v dalším kroku nás o léta užívaný pozemek připravilo. Navíc město požádalo TJ o odkup další části z našich pozemků. Od nástupu nového vedení města, se cílenými kroky, snaží TJ přivést ke krachu. O tom již bylo napsáno víc než dost. Nyní záměrně využívají špatné ekonomické situace TJ, a jako východisko z finanční krize nám pak nabízejí odkup našich pozemků. Asi už každému dojde k čemu byly všechny ty snahy vedení města. Ano, i o tom se psalo, a došlo na naše slova, protože za vším je především snaha vykoupit pozemky TJ.

Výpověď z nájmu pozemku před zahájením prací neřešili záměrně, protože výpověď je dvouměsíční a to by zavčas nevyřešilo přístup na školní pozemky během probíhající rekonstrukce víceúčelového hřiště, který potřebovali urychleně zajistit. Bylo pro ně tedy výhodnější, provést zmíněný úskok, až po využití vstřícnosti TJ a dokončené rekonstrukci. Řešit vše opačně, očekávali, že by to mohlo zkomplikovat jednání o povolení přístupu. Zřejmě se drželi pravidla, podle sebe soudím tebe.  

Tímto děkujeme vedení města za jejich chování a výpověď z pozemků!

Teď bych asi měl vysvětlit úvod článku o tom jak se veřejně lže.

Na jednání zastupitelstva 9.12.2021 tomu všemu nasadila korunu sama starostka, když všechny přítomné zastupitele seznámila s tím, že Rada města se usnesla TJ Hrádek vypovědět smlouvu o pronájmu.

Starostka totiž oznámila to, na čem se Rada města ještě NEUSNESLA. Usnesení, které zastupitelům sdělila, schvalovala Rada města až O TÝDEN POZĚJI po jejím vyjádření. Někdo by mohl namítnout, že to není lež, ale pouze rozhodnutí starostky za další čtyři  členy Rady města. Nedá mi to si nevzpomenout na odměnu pro strážníky hrádecké městské policie. Starostka jako velitel strážníků městské policie, a jako osoba, která dokáže dopředu sdělit budoucí výsledek hlasování Rady města, tak mohla prosadit i usnesení, které by městským strážníkům zajistilo finanční odměnu navíc, díky žádosti o dotaci, kterou mohla Rada města odsouhlasit. Místo toho se starostka může vymlouvat na rozhodnutí rady, které je neveřejné, a nikdo se tak nedozví, kdo a jak hlasoval. Nebo je to přesně tak, že starostka byla ten, kdo nechtěl, aby se odměna vyplatila. Kdo ví jak to bylo, ale kdo věří tomu, že kdyby starostka chtěla něco prosadit, tak by jí to ostatní členové rady shodili ze stolu? Je to úsměvné, když jeden z členů rady města je manžel paní starostky, jak si asi on může vyskakovat na starostku, teď myslím při jednání Rady města 🙂

Zášť vedení města vůči TJ je do očí bijící, a to i přes veškeré vstřícné kroky, které TJ podniklo k narovnání vzájemných vztahů a po všech vstřícných krocích a nabídkách TJ, které nabídly vedení města. Ovšem, po negativních zkušenostech, lžích a úskocích, které vedením města proti TJ, od roku 2018 podniká, již nemůžeme důvěřovat nikomu, kdo je ve vedení města. A je úplně jedno, zda jde o Sobotku, Richtra, Kotyzovou nebo Rouska. Nikdo ze zmíněných neumí totiž jednat na rovinu, a to je trapné.

Najde se někdo, kdo stále věří tomu, že město chce pomáhat TJ, a že chce podporovat sport?

Chronologicky seřazený sled událostí pro ty, co mají rádi fakta:

16.11.2021 starostka seznamuje Radu města s převzetím rekonstruovaného víceúčelového hřiště

1.12.2021 starostka prezentovala Radě města následující:

“Starostka seznámila členy rady s návrhem na jednání s TJ Hrádek o možnosti nájmu pozemku pro nepodnikatelské účely, případné výpovědi smlouvy, na základě které město v současné době pronajímá tělovýchovné jednotě pozemek. Tento pronájem byl součástí spolupráce města s TJ při snaze o revitalizaci areálu v minulosti.” 

9.12.2021 starostka na jednání Zastupitelstva města seznamuje přítomné zastupitele s následující informací o usnesení Rady města (která je samozřejmě nepravdivá) cituji:

“Starostka informovala o nájemním vztahu mezi městem a TJ. Týká se nájmu pozemku pro nepodnikatelské účely. TJ má od města pronajatý pozemek na 10 let. Rada města se usnesla vypovědět tuto nájemní smlouvu a požádat TJ o pronájem plochy (nebo části) škvárového hřiště z důvodu možnosti umístění několika skatových prvků na tuto plochu. Město pronajímá plochu cca 1300 m2, pozemek ale nemá vhodný tvar. Starostka bude jednat o pronájmu plochy, která je v současné době nepoužívaná.”

16.12.2021 starostka TEPRVE seznamuje členy Rady města s návrhem na vypovězení smlouvy o nájmu, což je samozřejmě s podivem, když již na zastupitelstvu oznámila výsledek tohoto usnesení o kterém ještě nebylo vůbec jednáno:

“Starostka seznámila členy Rady města s návrhem na vypovězení smlouvy o nájmu pozemku pro nepodnikatelské účely uzavřené městem s TJ Hrádek, z.s., jež se týká pronájmu pozemku p.č. 1579/107 o výměře 1 302 m2, zapsaném na LV 10001. Nájem byl sjednán s výpovědní lhůtou 2 měsíce.”

 Po tomto hlasování dne 16.12.2021, skutečně již dochází k usnesení Rady města v následujícím znění:

Rada města Hrádek schvaluje ukončení nájmu dle Smlouvy o nájmu pozemku pro nepodnikatelské účely podle ustanovení §2201 a násl. NOZ – Smlouva o nájmu pozemku nepodnikatelské činnosti k provozování sportovních aktivit, schválené ZM Hrádek dne 30.3.2017, jejímiž smluvními stranami jsou Město Hrádek, IČ 00258725 a TJ Hrádek z.s., IČ 18242049, podepsané dne 3. 4. 2017.”

Asi jen u nás v Hrádku je možné sledovat jak starostka vědomě lže zastupitelům na samotném jednání Zastupitelstva města Hrádek. A všem je to jedno…

Gratuluji, takhle my si tady žijeme.

David Redl, zastupitel

#ToNevymyslis

Začal nám nový rok. Rok 2022. Většina z nás přemýšlí nad určitými “předsevzetími”. Já jsem si také jedno dal. Pravidelně Vás seznamovat s krátkými postřehy “z druhé” strany. Ze strany jednoho z vás, který se stal součástí zastupitelstva města. Budu Vás seznamovat s tím, čemu já říkám: “To nevymyslíš…” 

Když někdo získá moc, tak tím získá i pocit, že dokáže dělat věci lépe než ostatní, protože jinak si nedovedu vysvětlit chování vedení našeho města. Proto kolektivní rozhodování, v rámci zasedání zastupitelstva našeho města, působí často velmi bizarním dojmem. Mám totiž nepříjemný pocit z toho, že jde jen o zájmy těch co jsou nyní u moci. Přijde mi, že jejich zájem není vycházet vstříc potřebám a přáním našich spoluobčanů, přesto že jim dali svůj hlas.

Za dobu svého působení v zastupitelstvu pozoruji, že mnoho lidí změnilo své názory, chování a postoje podle toho, jak je to pro ně výhodné, nebo proto, aby se nestali terčem kritiky. Pro mě je to nepochopitelné, protože to mám vnitřně nastavené jinak. Zmíněnou chameleoní dovednost zkrátka neumím. A ani nechci umět. Moje sebeúcta mi to nedovolí. Nicméně vnímám, že to je smutný obraz současné doby a stalo se to jistým standardem.

Do komunální politiky jsem vstoupil hlavně proto, že jsem chtěl, aby byl Hrádek, pro nás všechny, lepším místem pro život. Rozhodnutí vystoupit z komfortní zóny “noname” obyvatele a začít veřejně pracovat pro druhé je úžasná zkušenost. I přes to, že přijímáte zodpovědnost za svá rozhodnutí a činy vůči spoluobčanům. K tomu, aby se tak stalo, je třeba v sobě najít jistou dávku zdravého sebevědomí, nápadů a přesvědčení o tom, že narozdíl od jiných “vyměníte řeči u piva o tom, jak je všechno špatně a jak nic nejde”, za skutečné činy.

To vše je v běžné demokracii možné. Jenže… Vedení našeho města pojalo “demokracii” po svém. Část zastupitelů na zasedání zastupitelstva přichází s předem domluveným výsledkem hlasování. Jakýkoliv jiný názor nebo nápad vyřčený na samotném zasedání je už nezajímá. Z toho co od vás slyším, působí to na vás jako fraška, a já se vám nedivím.

Tak se stalo i v případě odměn pro strážníky Městské policie a ocenění Vlasty Vaskové. Oba dva případy jsem s Vámi řešil a chtěl jsem mít jistotu, že svůj názor nesdílím jen já.

Poslední zastupitelstvo města Hrádek, dne 9.12.2021 bylo přesnou ukázkou toho, jak se zastupitelé vládnoucí koalice, bojí projevit hlasováním svůj názor a tak raději před samotným zasedáním vymyslí cokoliv, aby se tak nemuselo stát. Proto s arogancí sobě vlastní, domluvení zastupitelé, hlasovali pro vyškrtnutí všech mnou zaslaných bodů z programu jednání. Bez pádného důvodu, ve stylu “jen tak”. S jediným cílem, vyhnout se hlasování. Proč? To se dočtete níže. Jisté je, že využili obdrženou informaci o neúčasti mé osoby na zastupitelstvu pro nemoc. Věděli tedy, že vyškrtnutí bodů proběhne hladce, protože své body nebudu obhajovat ani nebudu moct se jakkoliv bránit.

Ze zaslané omluvy z jednání Zastupitelstva města se také dozvěděli, že zastupitel P. Franta ode mě dostal plnou moc, aby mé body na jednání zastupitelstva přednesl. Zároveň jsem samozřejmě požádal o umožnění mé účasti distanční online formou. Na tento požadavek město pro jistotu nereagovalo vůbec. A nyní již vím proč. 

Zcela směšně tak působí, jak si zastupitelé mezi sebou před jednáním zastupitelstva rozdělili úkoly, kdo jaký programový bod navrhne k vyřazení. Zrušit bod “Odměny městským strážníkům” tedy navrhuje místostarosta Rousek. K odměnám pro Vlastu Vaskovou se dlouze vyjadřuje starostka Sobotková s tím, že také nakonec navrhne jeho vyřazení. Vyškrtnutí bodu “nezákonného požadavku Dotačních programů” požaduje tvůrce dotačních programů Ing. Kotyzová. A návrh na uložení úkolu pro Kontrolní výbor, který se odmítá zabývat podněty, navrhuje vyškrtnout z programu sama předsedkyně Kontrolního výboru Jitka Hejlová.

Tady bych mohl skončit s tím, že bylo řečeno vše, ale ono to tak není. Bizár chování zastupitelů, kteří hlasovali pro uvedená vyškrtnutí pokračuje…

Jednají vámi zvolení zastupitelé, Beranová, Franta, Hejlová, Hůza, Janečka, Kotyzová, Pech, Redl, Richtr, Rousek, Rychlá, Sobotka, Sobotková, Šístek a Špetková tak, jak to cítíte i vy občané? Jsou opravdu ti co přenáší vaší vůli na vlastní jednání vedení města? Nebo se jedná jen o nějakou domluvu, ve snaze vyhnout se hlasování?

  • Odměny strážníkům městské policie

Rada města ve složení Sobotková, Sobotka, Rousek, Kotyzová, Richtr rozhodla o tom, že nepožádá pro naše strážníky Městské policie o odměnu za nasazení strážníků v době pandemie na jaře 2021. I přesto, že na tyto odměny vypsalo Ministerstvo vnitra dotaci. Naše město tak mohlo být vůči našim strážníkům o 50%, štědřejší. Ale to se nestalo a zjištění, že Rada města o tyto finanční prostředky pro naše strážníky nepožádala byl pro mě šok. 

Požádal jsem tedy Radu města Hrádek o změnu rozhodnutí a chtěl jsem, aby dodatečně o tuto dotaci požádali. Jelikož jsem věděl, že tak Rada města neučinila, byl jsem domluvený s P. Frantou, že požádá za mě o zrušení tohoto bodu, protože již dotace nešlo přidělit. K tomu ale nedošlo, protože , místostarosta Rousek požádal o vyřazení bodu z jednání programu ještě předtím, než se P. Franta dostal ke slovu. Jsem přesvědčen o tom, že by si odměny za jejich nasazení v době pandemie zasloužili!

Je pro mě nepochopitelné, že velitel strážníků, starostka Sobotková, nezabojovala o své strážníky a nedokázala své kolegy radní přesvědčit o tom, aby hlasovali pro podání žádosti o dotaci. Zaráží mě to i z toho důvodu, že přesvědčit 12 zastupitelů o nutnosti vyškrtnutí tohoto bodu z programu jim problém nedělá, ale zvednutím ruky odhlasovat podporu pro ty, kteří v době pandemie odváděli pro město velmi záslužnou práci, jim už problém dělá. Strážníci, se narozdíl od starostky, úředníků a radních nezamkli na úřadě a nežádali všechny, aby své problémy vyřizovali telefonicky či mailem. Strážníci MP denně poskytovali své služby lidem kontaktně a nad rámec svých běžných povinností. Přesto se od jejich velitele “starostky” nedočkali možných mimořádných odměn na které přispívalo Ministerstvo vnitra. A resumé?

Tím, že byl můj bod tímto způsobem vyškrtnut z programu si strážníci mohou být jisti, že zastupitelé se chtěli vyhnout hlasování! Ukázali by totiž, že mimořádnou odměnu našim strážníkům přidělit nechtějí. Za tento postoj zastupitelů se opravdu stydím. Práce strážníků si totiž opravdu vážím. Je opravdu motivační, pracovat pod “šéfem” co neumí ocenit mimořádné nasazení.

  • Odměna pro Vlastu Vaskovou

Odměna pro Vlastu Vaskovou je obdobná situace v bledě modrém. Jen s tím rozdílem, že mnou navržená odměna, kterou jsem chtěl projednat v rámci bodu programu zastupitelstva pro Vlastu Vaskovou, byla pro radní zřejmě takovým zděšením, že museli v předstihu konat. O tom, že něco zákulisně proběhlo jsem přesvědčen, vyústilo to totiž ve zvláštní prohlášení Vlasty Vaskové na Kulturní a sportovní komisi. Vyjádřila se k mé osobě s tím, že jsem ji neoslovil a předem neprojednal mou snahu o její ocenění za celoživotní přínos pro naše město. Závěrem uvedla, že si prý nepřeje, abych záležitost dále projednával na Facebooku. No… Divný sled událostí. Vlasta na mě má telefon, mohla mě osobně kontaktovat a sdělit svůj názor přímo mě. Neučinila tak. Mohla reagovat i pod samotným příspěvkem na Facebooku, který zmiňovala a také tak neučinila. Vybrala si pro sdělení svého postoje Kulturní a sportovní komisi, kde bez mé přítomnosti (z důvodu nemoci) všem oznámila co chtěla. Nebo možná sdělila to, co chtěl sdělit někdo jiný. Já do jednání komise o jejím postoji nevěděl. A to proběhlo od zveřejnění mého příspěvku na FCB do jednání komise skoro měsíc. Zrovna tak jako můj první návrh na přidělení odměny (musel jsem posílat dva návrhy). Jsem tedy přesvědčen o tom, že Vlasta, tak jak jim znám, pokud by ji můj příspěvek na Hrádecké FCB skupině vadil, určitě by ho se mnou řešila hned po jeho zveřejnění. A já bych mohl hned provést i nápravu. Ale vše přišlo až s odstupem času a hlavně v době, kdy jsem poslal svou žádost o zařazení odměny pro Vlastu Vaskovou do programu jednání zastupitelstva.

Vlasta Vasková se na mě může zlobit, ale musí pochopit, že mám právo, coby zastupitel, navrhovat to, co cítím že je správné. Zároveň mně přijde opravdu divné, ptát se toho, koho navrhuji odměnit, zda mohu jednat o jeho odměně. Vám to divné nepřijde? Bylo to moje rozhodnutí a od vás jsem v tomto rozhodnutí získal obrovskou podporu, za což jsem byl rád.

Samotná otázka pak je, jak by Vlasta Vasková s finanční odměnou naložila. Pokud by můj návrh zastupitelé odhlasovali, odměnu mohla klidně věnovat Pionýrské organizaci, nebo mohla navrhovaných 50 tis. poslat třeba na dobročinné účely, bylo by to jen její rozhodnutí. 

Tím, že starostka podala návrh, aby zastupitelé hlasovali o vyškrtnutí bodu projednání odměny, Vlastě Vaskové, z programu jednání, může si být Vlasta Vasková jistá, že odměnu ji nikdo z těch co zvedli ruku pro vyškrtnutí, odhlasovat nechtěl !

I přes všechno co jsem napsal výše, i přes to, že Vlasta sdělila nějaké prohlášení na kulturní komisi, si trvám na tom, že za veškerou činnost pro město si odměnu opravdu zaslouží. A dokonce i titul čestný občan, který jsem také navrhl. Ale neochota odměnit Vlastu byla zřejmá. A až z pořízeného audiozáznamu jednání jsem slyšel starostky sáhodlouhé vysvětlení, proč nemůže být Vlastě Vaskové udělěn ani titul Čestný občan města Hrádek. Cítil jsem se u poslechu trapně, a v duchu si říkal, že rčení “mlčeti zlato” je více než pravdivé.

Jak mají občané vnímat skutečnost, že radní nemají problém přidělit odměnu 7.500,- Kč jednomu člověku, za jednu uspořádanou kulturní akci, navíc s odůvodněním, že se jednalo o vzornou reprezentaci města. A přitom mají problém hlasovat o odměně někoho, kdo obětoval celý svůj život hrádeckým dětem a akcí vzorně reprezentujících město uspořádal stovky, ne-li tisíce?! V téhle souvislosti jsem si vzpomněl i na to, jaký mělo vedení města problém odměnit MUDr. Starkovou. Samozřejmě také za její celoživotní přínos a oddanost našemu městu. Co má vedení města stále za problém? Chápe to někdo z vás?

V této souvislosti se přesto snažím oprostit od řečí, že akce za kterou byla radními vyplacena odměna 7.500,- Kč s odůvodněním “za propagaci města a spolupráci s městem”, byla vyplacena hlavně za politickou prezentaci ODS. To ostatně dokládají i stránky samotné ODS, kde se pyšní návštěvou senátora Karpíška a ten děkuje za pozvání stranické kolegyni, starostce Sobotkové, jak jsem byl upozorněn, právě po této akci. Pokud by tomu tak bylo, byla by to zřejmě “odměna za politickou reklamu”, která však nešla z kasy ODS, ale z městského rozpočtu. Pohled na hlasování zastupitelů, s cílem vyhnout se udělení odměny Vlastě Vaskové, by tak byl ještě trapnější.

(Zdroj FCB ODS: https://www.facebook.com/1092351620920512/posts/1987988134690185/)

  • Přidělení úkolu Kontrolnímu výboru Zastupitelstvem města

Úkol zcela nemožný… Dlouhodobě kritizuji politickou hříčku naší koalice. Po výstupech kontrolní činnosti Kontrolního výboru, kdy výbor nacházel pochybení v činnosti města, doplnila koalice Kontrolní výbor na 5 členů, čímž získala hlasovací převahu. Doplnila členy výboru svými lidmi. Od té doby se snaží tento krok obhájit řečmi o údajném navýšením objemu práce. Což lze zdokladovat, že je jen bezcenná a nepravdivá fráze. Faktem tak zůstává, že kontrolní výbor je kontrolován vedením města. Takový náš hrádecký Kocourkov. Zastupitelům jsem můj názor na jednáních sdělil několikrát a sděluji to i zde. 

Ostatně Kontrolní výbor svým opakujícím se počínáním mé tvrzení jen potvrzuje. Jediné co zatím nijak kontrolní výbor nedokázal je potvrzení údajného navýšení objemu kontrolní činnosti a kvalitní výstupy ze svých kontrol. Pokud se zamyslím, může jít o dva problémy z nichž jeden by opravdu nebyl politický, ale to by nic neměnilo na faktu, že máme nefunkční kontrolní výbor. První problém může být, že členové kontrolního výboru neumí dělat svou práci. Druhý problém je neméně závažný a to, že díky politické loajálnosti členů kontrolního výboru se provádí jen nejnutnější kontrolní činnost bez snahy poukázat na případné problémy. 

Osobně mám výhodu, že nejsem nikterak svázán s naší koalicí a tak při své práci zastupitele chyby nalézám a snažím se na ně kontrolní výbor upozornit. Výbor i přes upozornění pak chyby stejně nenachází což uvádí i ve svých zprávách. Pokud jsou chyby nepřehlédnutelné, vyhnou se dalším problémům tak, že do zápisu uvedou, že se podněty zastupitele Kontrolní výbor zabývat nebude. 

Považuji to za drzost. Každý z Kontrolního výboru, kdo pro toto usnesení zvedl ruku, by měl ve výboru skončit a odevzdat všechny finance za práci, kterou neodvádí, včetně předsedkyně komise. Finance jdou totiž z rozpočtu města, a tedy z daní občanů města. Brát peníze a přitom odmítat řešit zaslané podněty? Kam jsme to u nás ve městě dospěli? 

Když nechce pracovat Kontrolní výbor sám o sobě, může mu to nařídit zastupitelstvo, kterému je výbor podřízen. A tak jsem i učinil. Podněty, které jsem zaslal Kontrolnímu výboru a on se jimi odmítl zabývat, jsem zaslal do bodu jednání Zastupitelstva města s názvem: “Přidělení úkolu Kontrolnímu výboru”

A výsledek? Asi největší bizarnost jednání. Předsedkyně kontrolního výboru Jitka Hejlová navrhne zastupitelům, aby tento bod vyškrtli z jednání. A koalice s předem domluvenými zastupiteli, tak učinili. Co si asi tak říkáte vy, když tohle čtete? Někdo, kdo předsedá kontrolnímu výboru požádá o to, aby nedostali úkol zkontrolovat došlé podněty. 

Po tomto počinu se asi nenajde už nikdo, kdo by uvěřil, že kontrolní výbor není pod kontrolou koalice. Všichni co zvedli ruku, totiž dali všem občanům najevo, že si nepřejí být kontrolováni. 

  • Zrušení nezákonného požadavku města

Město se v textu Dotačních programů 2022 nezákonně dožaduje, aby každý žadatel o městskou dotaci, na požádání, předložil k nahlédnutí veškeré účetnictví a další evidence městu ke kontrole. 

Tento slovní paskvil máme v Dotačních titulech 2022 poprvé. Finanční výbor pod vedením MUDr. Richtra, jej do textu doplnil v rámci úprav Dotačních titulů města, a prosadil ho na podzim 2021. V loňském roce se téhož dožadovali dopisem všem, kdo získali dotaci města nad 50 tisíc. Letos šli ještě dál a zapracovali požadavek přímo do textu Dotačních programů 2022.

V loňském i letošním roce, jsem vedení města opakovaně upozorňoval na nezákonnost tohoto počínání. Odpovědi, na základě jakého zákona takto činí, se vyhýbají dodnes. 

Považoval jsem tedy za správné, napravit nezákonnost tohoto požadavku projednáním na Zastupitelstvu města. Zaslal jsem tedy do programu jednání bod, kde se tento problém měl projednat a změnit požadavky tak, aby odpovídaly zákonu. Už mě ani nepřekvapilo, že se o slovo přihlásila Ing. Kotyzová a navrhla vyškrtnutí bodu z programu jednání zastupitelstva. Ta Ing. Kotyzová, která se podílí na vytváření dotačních programů v našem městě. Ta Ing. Kotyzová, která každý rok přednese zastupitelům seznam nutných změn v dotačních programech. Změny jenž nepřináší žádná pozitiva, ale zároveň vždy nějakým způsobem postihnou TJ Hrádek. Dotační programy dělám již bezmála 10 let a naše město je asi jediné, které každý rok mění podmínky dotačních titulů. Není to však z důvodu zjednodušení nebo výhod pro žadatele. Naopak, výsledkem jsou vždy komplikovanější a administrativně náročnější dotační programy, navíc s implementovanými nezákonnými požadavky na žadatele. 

Zastupitelé jež zvedli ruku i pro toto vyškrtnutí bodu z programu jednání zastupitelstva jasně spoluobčanům ukázali, že nezákonné požadavky vedení města v dotačních programech chtějí mít.

Tímto textem jsem se jen snažil ukázat na stav našeho zastupitelstva, které jste si svobodně zvolili.

David Redl, zastupitel