Zrušení zastávky Chylická a Janovská od 3.6.2019

Od 3. 6. 2019 bude zrušena zastávka Chylická (u lesíka) a Janovská (na Hamplově). Autobusy budou jezdit centrem města ulicí 1. Máje přes stávající zastávky u Kulturního domu a “u věžáku”.

Více v článku Autobusová doprava v našem městě, jak to bude během připojování a po připojení na obchvat.

Dejte si pozor kam půjdete od pondělí na autobus, ať nepřijdete pozdě…

Zápis z jednání, aneb hrátky s pravdou

Zápis z jednání zastupitelstva města.

Každý si pod touto větou dokáže představit co asi v tomto dokumentu najde. Každý ví, že jde o úřední dokument. A každý se tedy právem domnívá, že se má jednat o co nejvěrnější přepis informací z jednání.

Původně jsem chtěl podrobně popsat rozdíly mezi skutečností a vytvořeným zápisem ze zasedání proběhlého 25.4.2019. Ale ono vlastně nejde jen o rozdíly, ale i o princip jak lze snadno ovlivňovat veřejné mínění.

Probereme to postupně.

Ministerstvo vnitra hovoří ve svých dokumentech o tom, že zápis ze zasedání zastupitelstva obce považuje za veřejnou listinu dokládající průběh zasedání. A jako každá veřejná listina je i zápis z jednání zastupitelstva vybaven presumpcí správnosti svého obsahu, což znamená, že skutečnosti v něm uvedené je nutno pokládat za pravdivé.

Jak to tedy celé funguje? Z jednání zastupitelstva je nutno pořídit úřední záznam, zápis. Zákon jasně hovoří o tom jak má být zápis veden, a co v něm má být zaznamenáno. Je ponechána i benevolence v tom, co bude v zápise uvedeno navíc.

Na jednání zastupitelstva, musí být vždy určen zapisovatel, který vytváří písemnou formu zápisu. U nás je tímto úkolem pověřen tajemník úřadu. Poměrně nově se u nás také pořizuje audio záznam. První způsob záznamu, ten “ruční” textový, je dán zákonem a praktikuje se od nepaměti. Audio záznam být nemusí. U nás bylo navrženo jeho pořizování, občany našeho města, a to poměrně nedávno. V minulém volebním období se totiž občanům nelíbilo, že některé skutečnosti nebyly v zápisech uvedeny tak jak se stalo ve skutečnosti. Proto nyní máte možnost poslouchat audio nahrávky z jednání. Od zastupitelstva, které se konalo dne 25.4.2019 vím, že popularita takto pořízeného záznamu vzrostla a vás si získala. Tento záznam, si i přes svoji délku, pečlivě poslechlo velké množství občanů!!! Což je skvělé. Pokud jste dočetli až sem a záznam neposlouchali, určitě to doporučuji. A klidně si jej rovnou porovnejte se zveřejněným zápisem: http://www.mestohradek-ro.cz/html/hlaseni/ZM_25.4.2019.mp3

Jak se vytváří zápis a záznam je tedy už jasné. Kdo jej vytváří, u nás ve městě, již také. Snaha tajemníka by tedy měla být, co nejpřesněji popsat průběh zasedání. Samozřejmostí je, že musí dodržet zákonem dané povinnosti. Vše by tedy mělo být zaznamenáno v posloupnostech tak, jak ve skutečnosti na jednání probíhalo. Za samozřejmost považuji doslovné záznamy o návrzích usnesení, o usneseních a o jmenovitém hlasování. Metodiky doporučují popsat i diskuze a příspěvky občanů. Preciznost záznamu je totiž to jediné co v budoucnu může pomoci v případě, že dojde například k soudním sporům, žalobám či jiným neshodám. Pořizovaný audio záznam je v tomto směru velkým pomocníkem. Zapisovatel si může snadno ověřit, zda je vše správně zaznamenáno. A v zájmu toho kdo vytváří zápis, by mělo být vše zkontrolovat.

Tajemník je tedy osoba vytvářející finální podobu zápisu. Aby nedošlo k pochybením, zákon na to také myslí a tak existuje ještě dvojí “kontrola” v podobě dvou ověřovatelů zápisu. Ověřovatelé jsou tedy voleni na začátku každého jednání zastupitelstva. Jejich úloha je jasná, jsou přítomni zasedání, mají přehled o sledu událostí, kontextu informací, mají k dispozici audio záznam a do deseti dnů mají podepsat tajemníkem sepsaný zápis z jednání. Pokud tak učiní, zápis se považuje za ověřený a může být zveřejněn. Tak vše probíhá, pokud je záznam v pořádku a není k němu ze strany ověřovatele připomínek.

I já jsem byl zvolen ověřovatelem zápisu zastupitelstva ze dne 25.4.2019. Dostal jsem tedy od tajemnice zápis z jednání, který jsem měl ověřit. Ale k mému údivu byl textu zápisu poměrně odlišný od skutečně proběhlého zasedání. Některé informace a posloupnosti neodpovídaly průběhu, kterému jsem byl osobně přítomen. Překvapený jsem však nebyl. Volné pojetí zápisů vnímám od ustavujícího jednání zastupitelstva, přes některé komise, výbory, radu až právě po zastupitelstvo. Proto jsem požádal tajemnici o zaslání audio záznamu, abych mohl pečlivě porovnat skutečnost a zápis.

Po zvolení ověřovatelem, jsem se stal jedním ze tří, kteří odpovídají za správnost zápisu. K ověření jsem tedy přistoupil zodpovědně. Při mých pochybnostech jsem si sedl k audio záznamu a zopakoval si poctivě celých 5 hodin jednání poslechem a sepisováním připomínek k zaslanému zápisu. Nejde mi o stenografický záznam jednání, ale o to, aby zápis odpovídal skutečnosti. Řadit věty podle toho kdy byly vyřčeny je opravdu nestandardní. Ale změnou jejich pořadí docházelo ke změně kontextu a významu, a to jsem se snažil opravit. Doplnil jsem též sdělení, které zazněla, považuji je za poměrně důležité, ale v zápise z nějakého důvodu uvedena nejsou.

Co mě opravdu překvapilo je, s jakou pečlivostí byla provedena manipulace s textem. Věty byly umně poskládány do nových souvětí tak, aby měly zcela jiný význam. Tvůrce, ať už to byl kdokoliv (ze zákona se totiž dozvíte, že třeba i starosta může upravit zápis sám pokud se mu nelíbí. Tudíž to nemusí být jen zvolený zapisovatel), zcela z nějakého důvodu ignoruje existenci audio záznamu. Proč si tedy někdo dal takovou práci a jaký by měl důvod?

Zápis podepisuje starosta nebo místostarosta a dva ověřovatelé. Nepřekvapila mě tedy ani informace od tajemnice, že připomínky, které jsem k zápisu zaslal nebyly akceptovány. Nic z toho co jsem chtěl změnit tedy přijato nebylo. Starostka s místostarostou (druhý zvolený ověřovatel) zápis v původní zaslané podobě podepsali. Dostal jsem od tajemnice ještě jeden mail. Měl bych se vyjádřit, zda zápis podepíšu či nikoliv. Informace pro občany zní: starostka i místostarosta podepsali zápis s tím, že tak jak je zapsaný, je zapsaný správně a bez chyb. Nemají připomínek!!!

Zápis podepsaný staroskou a místostarostou je od 7.5.2019 vystaven na stránkách města, přečíst si jej můžete zde: http://mestohradek-ro.cz/assets/File.ashx?id_org=4730&id_dokumenty=61883

K dalšímu zamyšlení mě přivádí i formulace metodiky ministerstva vnitra. Cituji: “Zápis podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé, nelze vykládat, že zápis podepisuje buď jen starosta, nebo místostarosta spolu s minimálně dvěma ověřovateli. Spojka nebo nemá v tomto případě význam vylučovací, nýbrž slučovací. Ověřovatelé musejí být minimálně dva (odlišní od starosty nebo místostarosty), neboť příslušné ustanovení zákona o obcích uvádí množné číslo určených ověřovatelů.”

Pokud se vrátím zápisu, který mi byl zaslán k ověření, tak v předložené podobě jej podepsat rozhodně nemohu. Jsou lidé, kterým to nevadí, morálně unesou cíleně upravené dokumenty, ale já mezi ně nepatřím. Zápis jsem tedy nepodepsal. Nic se tím, ale v podstatě nemění. Na úřadě to dobře vědí. Po podpisu starostky a jednoho ověřovatele, v našem případě místostarosty (což je zřejmě špatně), byl zápis zveřejněn tak jak byl upraven a jak se hodí naší koalici.

Snažil jsem se udělat vše co je mou povinností a v dopise na město jsem tedy vysvětlil, proč jsem nepodepsal. V dopise jsem uvedl pouze jeden příklad za všechny. Dopis najdete v celém znění na stránkách města: http://mestohradek-ro.cz/assets/File.ashx?id_org=4730&id_dokumenty=61885

Proč jsem psal o veřejném mínění? Protože pokud se jako občan zajímám o dění ve městě, tak čekám na informace z jednání. Pokud nemám čas, nebo se mi nechce poslouchat záznam, přečtu si zápis. A to většinou hned po zveřejnění. Celkový “dobrý dojem” je tedy v dokumentu utvářen ve prospěch koalice. Kdo z občanů by předpokládal, že zveřejněným zápisem může být uveden i v omyl? Nikdo. Občan rozhodně nebude čekat do dalšího zastupitelstva jestli nebudou vzneseny připomínky k obsahu zápisu. A právě tohle koalice dobře ví.

Říkáte si, co bude dál, když zápis neodpovídá? Pokračování je velmi povedené. Zákon zkrátka nemůže myslet úplně na všechno. Dává však možnost přijetí změn na dalším jednání zastupitelstva. Ověřovatel zápisu může vyjádřit své připomínky a žádat změnu. Zastupitelstvo je však kolektivní orgán. Tady už asi tušíte sami jak vše bude zřejmě probíhat dál. Je nutné kolektivně hlasovat o tom, zda změny zastupitelstvo přijme či nikoliv.

Máte možnost si prohlédnout zápis, kde jsem vám v příloze porovnal zápis zveřejněný a mé připomínky. Je to strojové porovnání obou dokumentů. Veškeré změny (moje připomínky) jsou uvedeny červeně, zveřejněný zápis je černě.

Zmínil jsem, že zastupitelstvo je kolektivní orgán. Jako takový, demokraticky rozhodne o osudu pravdivého zápisu. Sice předbíhám, ale nemyslím si, že by koalice přijala jakékoliv návrhy na změnu. Proč? Oni nemusí… Je jich devět. Drží při sobě v dobrém i zlém. A tak jim patří celé město. Každé jejich společné hlasování rozhoduje o tom co se bude dít dál. Nemají v zastupitelstvu protiváhu. Tudíž i to co je pravda je v jejich rukou. Nevěříte?

Dám vám jeden smyšlený, ale názorný příklad. Patnáct zastupitelů bude koukat na zelený balónek. Devět z nich se ale domluví a bude tvrdit, že balónek je modrý. Šest zbylých si bude nevěřícně ťukat na čelo, protože jasně vidí zelený balonek. Co s tím? Důležité je se kolektivně dohodnouta udělat usnesení. Bude se tedy hlasovat. Devět předem domluvených s jasnou převahou odhlasuje, že balonek je modrý. A jak je to s tou pravdou do budoucna? V zápise najdete pouze informaci, že zastupitelé přijali usnesení, že koukali na modrý balonek poměrem hlasů devět proti šesti. Vše ostatní se v zápise upraví, popřípadě vynechá tak, aby nikoho v budoucnu nenapadlo, že balonek mohl být opravdu zelený. A jak je to možné? Protože i kdyby se o změnu zápisu snažil kdokoliv z těch šesti zastupitelů, s připomínkou že zápis je pozměněný nebo neúplný, zbylých devět mu to neumožní. Jednoduché. A tak jsme fiktivně vytvořili jednu “neomylnou pravdu” o modrém balónku.

Zde si neodpustím uvést jeden citát:

Je snazší lidi oklamat, než je přesvědčit, že byli oklamáni.”

Mark Twain

Článek jsem napsal, ve snaze osvětlit postupy, které zákon umožňuje. Udělejte si tedy obrázek sami. Ověřit si má tvrzení můžete snadno, faktů máte k dispozici zatím dost. Připomíná mi to jeden z televizních pořadů americké produkce vysílaných v TV s názvem: “Věřte, nevěřte…” (Beyond Belief: Fact or Fiction) v jehož podtitulu bylo uváděno: “Vyzkoušejte si svůj úsudek !” Doporučuji to i vám.

Můj pohled na situaci znáte. Nemusí být vše o skutečné pravdě, může to být i o dohodě několika zastupitelů. U nás funguje dohoda devíti. Archivováno tedy do budoucna bude vždy jen to, co odhlasuje zmíněná většina. Také vás to děsí?

A takhle je to u nás teď se vším. Myšlenka kolektivního orgánu je dobrá a v zásadě demokratická. Zákon ale předpokládá nezávislé, zodpovědné, zastupitele. Osobnosti. Nikde v zákoně není předpokládáno, že se domluví “koalice” s jistotou nadpoloviční většiny, pokud budou postupovat jednotně. Zákon předpokládá, že zastupitelé rozhodují sami za sebe. A ve prospěch občanů. Nepočítá se s vytvářením zákulisních politických dohod, které mají za cíl jedinou věc, a to je prosazení svých záměrů stůj co stůj.

Závěrem se tedy spolu s vámi budu těšit na další zastupitelstvo. Co nemohou změnit zastupitelé v menšině, rozhodně mohou změnit občané. A tak je to správné!! Volení zastupitelé musí být pod kontrolou těch, kteří jim dali svůj hlas a svou důvěru.

Tak už víte jak vzniká pravda? Může to být přání většiny, ne skutečnost…

David Redl, zastupitel

Jak kontrolovat kontrolní výbor

Když jsem začal psát tento článek, tak jsem chtěl napsat, že jsem se na posledním zasedání zastupitelstva našeho města 25.4.2019 setkal s něčím, co jsem si myslel, že je nemyslitelné, ale uvědomil jsem si, že takových věcí tam bylo mnohem více, takže zde uvedu jen další v řadě, nad kterou ještě pořád nechápavě kroutím hlavou. Kdyby to co se stalo u nás ve městě, se stalo někde jinde, tak bych se tomu určitě zasmál a klepal bych si při tom čelo, protože bych to považoval pouze za špatný vtip. Bohužel, když zjistíte, že je to skutečné a vy hrajete jednu z hlavních patnácti rolí v této tragikomedii nazvané zastupitelstvo, tak už vám to moc vtipné nepřijde, spíše naopak, hodně naopak.

Rád bych na začátek vysvětlil, co je to kontrolní výbor, protože o něm se v tomto článku bude psát. To co říká zákon je popsáno například zde (http://zakony.centrum.cz/zakon-o-obcich/cast-1-hlava-5-paragraf-119), pro ty co zákon číst nechtějí, napíši jen to, že je to orgán obce, který kontroluje, zdali obec pracuje správně po právní stránce (konrola usnesení zastupitelstva města, rady města, kontola smluv, zkrátka věci města a orgánů města po právní stránce). Bývá zvykem, že kontrolní výbor je z většiny tvořen opozicí, ale nikde to není vysloveně uvedeno. Má to svou logiku, protože pokud vás kontroluje někdo jiný, kdo s vámi úplně ve všem nesouhlasí, udělá kontrolu lépe než ten, který s vámi spolupracuje, protože proč by někdo hledal chyby sám u sebe.

Na programu zastupitelstva byl bod “Změna složení kontrolního výboru”, který navrhl místostarosta Mgr. Rousek. K tomuto bodu nebyly poskytnuty žádné podklady, takže nikdo neměl do poslední chvíle tušení, co má pan místostarosta tímto bodem za lubem. Tím “nikdo” samozřejmě myslím pár jedinců, kteří nebyli zapojeni do tohoto plánu koalice našeho města. Jako zastupitel bych měl být na zasedání zastupitelstva připraven, proto jsem požádal emailem o podklady k tomuto bodu několik dní před jednáním zastupitelstva. Email s žádostí jsem poslal všem zastupitelům našeho města a asi vás nepřekvapí, že jsem nedostal žádnou odpověď, i když, jak se ukázalo, tak koalice přesně věděla, o co jde. Proč mi nikdo neodpověděl a vedení města mlžilo až do poslední chvíle? To mi došlo záhy na zasedání zastupitelstva.

Kontrolní výbor má nyní tři členy, a pracuje tak, že se to vedení města hodně nelíbí. Tím nelíbí, myslím to, že se snaží kontrolní výbor dělat kontroly poctivě a veškerá pochybení zapisuje do zpráv, které předává všem zastupitelům, takže všichni přesně víme, kde jsou nedostatky. To se samozřejmě vedení města včetně tajemnice, která se také ve zprávách vyskytuje, moc nelíbí, což si můžete poslechnout na zvukových záznamech ze zasedání zastupitelstva dne 21.2.2019 a 26.4.2019. Více také napoví zprávy kontrolního výboru http://www.mestohradek-ro.cz/kontrolni-vybor/ds-9230/p1=16836. Složení kontrolního výboru je nyní takové, že opozice má dva lidi KSČM + SPD, koalice jednoho člověka z ODS, takže je to asi v pořádku.

O co tedy vlastně šlo? Na zasedání zastupitelstva navrhl místostarosta Rousek, aby se navýšil počet členů kontrolního výboru ze tří na pět. To je samo o sobě velmi chválihodné, že chce mít vedení města nad sebou větší kontrolu, ale proč to chce udělat, když vedení města zprávy kontrolního výboru štvou? Proč bod “Změna složení kontrolního výboru” znamená navýšení členů kontrolního výboru? Neměl se bod na jednání jmenovat “Navýšení členů kontrolního výboru”?

Proč se hlasovalo o navýšení členů kontrolního výboru mi došlo až mnohem později, když jsem se dozvěděl pár informací, které mi celou skládačku pomohly rozluštit. U paní starostky byla na “pokec” několik dnů před jednáním zastupitelstva jediná zástupkyně ODS v kontrolním výboru. Pravděpodobně svou funkci neplní podle představ vedení ODS, tedy neinformuje vedení ODS dostatečně a včas o tom, co kontrolní výbor chystá. Máme jednoho člena ODS v kontrolním výboru, který chce nadále pracovat pro kontrolní výbor, takže nezbývá nic jiného než navýšit počet členů o dva (lichý počet – ze tří na pět), a tím pádem se do výboru může dostat i ten “správný” ODSák. Samozřejmě, že dopředu nemohli říct, že budou členy navyšovat, protože by si někdo mohl připravit své protikandidáty a to nikdo z nich nechtěl.

Po panu Rouskovi si vzala slovo paní starostka, která navrhla dva nové členy kontrolního výboru Ing. Stanislava Jetonického za ODS a zastupitele Václava Pecha za KSČM. Samozřejmě, že tento bod, měla od začátku navrhovat paní starostka, protože to nikdo jiný udělat nemůže, ale protože potřebovali své kroky “zamaskovat” co nejlépe, udělali takovou habaďůru. Asi se tomu říká politika, ale mi lidi co s politikou nemáme moc společného, pro to máme úplně jiné výrazy, protože mezi kolegy je takové chování nepřípustné, ale v politice je asi dovoleno vše.

Jeden z občanů se zeptal, zdali o změnách byla informována předsedkyně kontrolního výboru. Jakou mohl dostat odpověď, když všechno bylo do poslední chvíle tajné.

Takže se budou volit noví členové kontrolního výboru a předsedkyni kontrolního výboru to “zapomněli” sdělit. Ti samí lidé, kteří navrhli předsedkyni kontrolního výboru do funkce ji bez jejího vědomí chtějí “strčit” do výboru další lidi. Samozřejmě, že podle zákona takto postupovat můžete, ale rozhodně takové jednání nemá nic společného se slušností vůči předsedkyni kontrolního výboru, ale ani nám ostatním. Ale co je to vlastně slušnost?

Teď už je asi jasné, že vedení města nemá zájem o zlepšení práce kontrolního výboru, protože změny v kontrolním výboru plánuje bez vědomí kohokoliv, kdo je součástí kontrolního výboru i ostatních zastupitelů.

Vzhledem k tomu, že jsme neměli žádné podklady k tomuto bodu programu, tak jsem požádal, dle jednacího řádu zastupitelstva, o přesunutí bodu na následující zastupitelstvo s tím, aby byly doplněny podklady, o kterých máme jednat. V tento moment požádal místostarosta o desetiminutovou koaliční přestávku na poradu, kde se všichni členové stávající koalice ODS, Společně pro Hrádek (alias TOP 09) a Občané Hrádku svorně sebrali a vyběhli do některé z kanceláří, protože se potřebovali poradit na dalším postupu, jak za každou cenu prosadit kandidáta ODS.

Během přestávky jsme se ti, co zůstali v jednací místnosti obrátil na Václav Pecha, aby nám všem vysvětlil, proč nám o své kandidatuře nic neřekl. Teď se prosím vás moc nesmějte, protože to vůbec ani k smíchu není, ale Václav Pech nám sdělil, že se o své kandidatuře dozvěděl až z úst starostky před minutkou. Jeho překvapený výraz v obličeji mluvil za vše. Předsedkyně kontrolního výboru také nic netušila, takže měla podobný výraz a nás pár, co jsme o tom také neměli tušení, jsme jen nevěřícně kroutili hlavou. Už asi začínáte rozumět tomu, jaký způsob zvolilo vedení města, aby do kontrolního výboru dosadilo svého člověka, a tím měli kontrolu nad tím, co kontrolní výbor chce dělat a na co se připravuje. Ve finále vyberou jednoho člena opozice, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, ale on při tom nic takového dělat nechce. Všichni, kdo jsme měli bod programu jsme byli vyzváni o předložení podkladů, je zvláštní, že výzva nebyla směřována všem, že by dvojí metr? Nemělo by jít vedení města příkladem, když starostka a místostarosta byli velmi dobře informováni.

Po koaliční poradě se zastupitelé vrátili na svá místa a místo posunu bodu do dalšího jednání zastupitelstva za dva měsíce, se rozhodla koalice pokračovat v prosazování vlastních zájmů.

Václav Pech oznámil, že v kontrolním výboru pracovat nebude, což asi pochopí každý, komu to je oznámeno pár minut před hlasováním bez toho, aby to s ním někdo předem projednal. Nevím, zdali si po tom všem ještě klást otázku, co je tohle ze jednání?

Shodou okolností měla předsedkyně kontrolního výboru připraveny své dva členy, které si vybral sám kontrolní výbor, proto předsedkyně přednesla jména svých dvou kandidátů za kontrolní výbor. Byla to náhoda, protože jak jsem psal, nikdo do poslední chvíle netušil co místostarosta Rousek navrhne.

Nyní jsme měli na výběr tři kandidáty na dvě místa, protože pan Pech odmítl “nabízenou” funkci.

Audio záznam k bodu ” Změna složení kontrolního výboru

Jako zastupitel, který bude vybírat do kontrolního výboru dva kandidáty ze tří chci vědět, jaké mají všichni předpoklady pro práci v kontrolním výboru a samozřejmě, že vyberu ty dva nejlepší. Postupoval by snad někdo jinak? Proto jsem požadoval po starostce, která navrhovala pana Jetonického za ODS, aby mi řekla proč právě on je ten nejlepší kandidát. Nečekal jsem, jaké se mi dostane odpovědi nejen od starostky, ale i jiných zastupitelů viz. audio záznam. Velmi doporučuji si to poslechnout, protože alespoň můžete mít představu o tom, jak asi probíhají různá “výběrová řízení” na různé pozice orgánů našeho města. Výsledkem bylo, že jsem se o panu Jetonickém nedozvěděl nic, co by mi řeklo, proč právě on je nejvhodnější kandidát, ale zato jsem se dozvěděl poměrně dost informací o tom, proč bych to neměl chtít vědět.

Protože jsem se stále nemohl dočkat žádné kloudné odpovědi o kandidátovi ODS a k dalším dvěma kandidátům jsme se zatím nedostali, tak nastala patová situace.

Teď přijde ta správná chvíle na to, abych vám položil jednu zapeklitou hádanku. Jsem přesvědčený, že na to jen tak někdo nepřijde, i když se s ní zastupitelstvo našeho města statečně popralo:

Jak vybrat kandidáta ODS do kontrolního výboru, abyste ho nemuseli srovnávat s dalšími navrženými kandidáty, protože by třeba nemusel vyjít jako ten nejlepší a vy to, jako vládnoucí strana, nechcete riskovat?

Já vás nebudu dlouho napínat, protože “to nevymyslíš”. Zastupitelstvo většinou odhlasovalo, že nechce nic vědět o kandidátech, kteří jsou navrženi do kontrolního výboru a rovnou přejdou k hlasování podle navrženého pořadí. První bude kandidát ODS a pak zbytek. S tím, že nejsou nutné reference souhlasili: Sobotková, Rousek, Richtr, Kotyzová, Beranová, Sobotka, Hůza, Šístek, Pech, Rychlá, Janečka, naopak proti byli Franta, Redl, Hejlová.

Když to někomu vyprávím, tak zatím ještě nikdo nepochopil, že se nejedná o vtip a mám docela problém vysvětlit, že se jedná o realitu našeho zastupitelstva. Asi nikoho nepřekvapí, že pan Jetonický za ODS byl zvolen za člena kontrolního výboru a další dva navrhovaní kandidáti sítem neprošli. Dle hesla “Úkol zněl jasně, žádný jiný kandidát vyjma ODS nesmí projít.”, tak neprošel, zkrátka v duchu jednání vedení našeho města “jen tak”. Je pro mne velmi zarážející, že většina zastupitelů vyřadila kandidáty automaticky bez toho, aniž by položili, byť jen jedinou otázku, na jejich dovednosti s kontrolou. A nebo to bylo právě naopak?

Abych byl konkrétní, tak další dva kandidáti byli pan Majer a druhým byla moje manželka. Rád bych jen vysvětlil, proč byla jako jedna z kandidátů moje manželka, protože už slyším ty řeči, jak chci svou manželku “dotlačit” na takto “lukrativní” post člena kontrolního výboru 🙂 Má manželka byla oslovena členem kontrolního výboru, který ji požádal o spolupráci, takže to nebylo z mé hlavy, mě by to nenapadlo, mám ji moc rád. Důležitější je, že má žena pracuje jako auditor pro nadnárodní společnost a praxi má s kontrolou přes dvanáct let, takže jsem přesvědčen, že by jako jedna z kandidátů na místo člena kontrolního výboru mohla uspět, vzhledem k tomu, jaké má předpoklady. Na pana Majera jsem slyšel také chválu ohledně jeho kontrolní činnosti, takže teď už je vám možná více jasné, proč nedošlo k poměřování kandidátů na členy kontrolního výboru. Své manželky si nesmírně vážím, proto jsem jí poprosil hned po jednání zastupitelstva, aby do budoucna odmítla pracovat v kontrolním výboru pod stávajícím vedením města. Podle hlasování zastupitelů je úplně jedno, co který kandidát umí, protože je důležité jen to, z jaké je strany a komu bude loajální.

Já jsem se v případě pana Jetonického zdržel hlasování, protože ho neznám a vzhledem k tomu, že mi navrhující strana nebyla schopna sdělit proč právě on, tak jsem neměl ani jinou možnost. Hlasovat proti nemohu, protože pan Jetonický může být ten správný kandidát, ale bohužel bez informací se nemohu rozhodnout. Zdržel jsem se i u své manželky, protože jsem to považoval za svůj střet zájmu. Pro pana Majera jsem ruku samozřejmě zvedl.

Jen doplním výsledky hlasování o navržených členech kontrolního výboru:

  • pro pana Jetonického hlasovali Sobotková, Rousek, Richtr, Kotyzová, Beranová, Sobotka, Hůza, Šístek, Pech, Rychlá, proti Redl, zdrželi se Franta, Janečka, Hejlová
  • pro paní Frantovou hlasovali Redl, Janečka, Hejlová, proti Sobotková, Rousek, Richtr, Kotyzová, Beranová, Sobotka, Hůza, Šístek, Rychlá, zdrželi se Franta, Pech
  • pro pana Majera hlasovali Franta, Hejlová, Janečka, Pech, Redl, proti Sobotková, Rousek, Richtr, Kotyzová, Beranová, Sobotka, Hůza, Šístek, Rychlá, nikdo se nezdržel

Vzhledem k tomu, že byl zvolen pouze pan Jetonický a výbor by měl sudý počet členů, což zákon neumožňuje, tak se pan Jetonický do kontrolního výboru protentokrát nedostal. Možná, že si teď položíte otázku, proč byl zvolen jen pan Jetonický, když kontrolní výbor musí mít lichý počet členů a teď má jen čtyři a volba byla vlastně zbytečná? Ano rozumíte tomu naprosto správně, protože celý text, který jste přečetli až sem, je text, který popisuje jednu zbytečnou věc, protože kontrolní výbor zůstal ve finále nezměněn. Po tom, co pan Pech odmítl funkci člena kontrolního výboru, tak bylo jasné, že to ani jinak dopadnout nemůže. Koalice ale rozhodla, že se musí předvést ve své plné síle, aby demonstrovala soudržnost a ukázal, kdo tady vládne. My ostatní jsme ztratili spoustu času jednáním “o ničem”. Měl jsem dilema, zdali nenazvat článek “Fraška pod taktovkou starostky a místostarosty s podporou koalice”, protože by to možná lépe vystihovalo to, co se odehrálo k tomuto bodu programu na jednání zastupitelstva města.

Nejen tato zkušenost s volbou člena kontrolního výboru, ale i další zkušenosti ze zastupitelstva, mi ukázaly, jak se někteří lidé změní, pokud dostanou “moc”. Je velmi těžké u voleb volit tak, aby mnou volení zástupci splnili to, co slíbili a chovali se tak, jako když žádnou moc neměli. Jsem přesvědčen, že jen málokdo by volil tak, jak volil, kdyby býval věděl to, co ví dnes. Je to z mé strany jen povzdech nad stavem, ve kterém jsme se ocitli.

Díky jednání zastupitelstva 25.4.2019 jsme také jako město mnohem více “slavní”. Dozvěděl jsem se nezávisle na sobě od několika lidí, že náš audiozáznam z tohoto zastupitelstva překročil hranice našeho města a určitě to není z toho důvodu, aby se od nás chtěl někdo učit. Já osobně se za tuto slávu velmi stydím a vadí mi to, nejen jako zastupiteli, ale hlavně jako hrádečákovi.

Petr Franta, zastupitel

Lístky do letního kina zdarma pro dárce krve

Kino
Kino

Oznamujeme dárcům krve s trvalým pobytem v našem městě, kteří bezplatně darovali krev nejméně 10x, nebyli vyřazeni z evidence dárců krve a chtějí využít možnost volných vstupů na filmová představení do letního kina, aby se dostavili s průkazem dárce na MěÚ Hrádek, kancelář 101, kde jim bude vystavena volná vstupenka podle počtu odběrů.

Počty volných vstupů jsou závislé na počtu bezplatných odběrů:

  • 10-30 odběrů – 4 vstupenky
  • 31-50 odběrů – 6 vstupenek
  • 51 a více odběrů – 8 vstupenek

Počet volných vstupů se označí na volné vstupence, kterou je možné vyzvednout nejlépe do konce června – před zahájením promítací sezóny, ale samozřejmě i kdykoli během prázdnin.

Podklady o počtu odběrů poslouží zároveň k ocenění dárců krve u příležitosti jejich jubilejních odběrů.

Václava Tichá
vedoucí hospodářsko-správního odboru

Hrádek dne 20.5.2019

Zdroj: http://www.mestohradek-ro.cz/assets/File.ashx?id_org=4730&id_dokumenty=61975

Sdružení nezávislých kandidátů Občané Hrádku vyloučilo Petra Frantu

Musím informovat všechny voliče, kteří mě podpořili v komunálních volbách 2018, a díky kterým jsem se dostal do zastupitelstva našeho města, jako člen kandidátky “Sdružení nezávislých kandidátů Občané Hrádku”, že jsem byl z tohoto uskupení vyloučen.

Rád bych vysvětlit voličům, kteří mi dali svůj hlas, důvody, které vedly k mému vyloučení z tohoto uskupení.

Asi to nejzásadnější bude, že jsme měli vzájemně dlouhodobé neshody ohledně mého fungování v tomto uskupení. Usiloval jsem o to, aby byl volební program naší kandidátky konkrétní ve svých bodech a pro nás, jako politické uskupení více zavazující, protože jsem se mylně domníval, že pak budeme na zastupitelstvu “kopat” za stejné cíle, které budeme muset plnit a nikdo si nebude moci vysvětlovat volebního programu podle toho, jak se mu to bude zrovna hodit. Tak to vlastně bylo poprvé, co jsem narazil se svým názorem.

Také jsem se neshodli na budování koalice po volbách, protože jsem byl proti vstupu do stávající koalice v našem městě. Osobně se domnívám, že koalice ve městě naší velikosti, kde se všichni známe, není nic jiného než “podraz” na voliče. Asi je vám jasné, jak má oblíbenost v tomto spolku prudce klesala, tedy pokud to ještě šlo. Bylo mi politicky vysvětleno, proč je potřeba koalice, což jsem odmítl, takže jsem znovu narazil.

Pokud se vžiji do role voliče (také jsem byl volit), tak je pro mne velmi nepříjemné zjištění, které nastalo po volbách, že se strany ODS, Společně pro Hrádek (alias TOP 09) a Sdružení nezávislých kandidátů Občané Hrádku spojí v jeden celek. Jinými slovy je jedno, koho jste z těchto tří stran volili, protože to ve finále vyjde nastejno, zkrátka se spojí ti co chtějí vládnout a tímto gestem dají svému voliči politický políček.

Já si těmito politickými kroky vysvětluji, proč k volbám přijde tak málo lidí a přiznám se, že se tomu nedivím. Důvodů bude jistě více, ale když se podívám na to, jak jsou rozděleny funkce v našem městě, tak se musím ptát, kdo vlastně volby vyhrál? Vítězné uskupení Sdružení nezávislých kandidátů Občané Hrádku nemá funkci starosty a ani místostarosty. Opravdu Sdružení nezávislých kandidátů Občané Hrádku vyhrálo volby 2018? Pokud se podíváte na politickou situaci v našem městě, tak se musím zeptat, jak jste spokojeni se svou volbou?

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva se mluvilo o koalici, ale já jsem do dnešního dne neviděl žádnou koaliční smlouvu, která by asi mnohé vysvětlovala. Myslím si, že žádná neexistuje, tedy ne ta na papíře, jak bychom si asi představovali. Proč si to myslím? Protože po skončení koaličních jednáních, kde se z mého pohledu mluvili jen o rozdělení židlí a navýšení odměn, jsem neobdržel žádný dokument “Koaliční smlouva” a předpokládám, že jako člen koalice bych o tomto dokumentu měl vědět.

V únoru 2019 jsem požádal jednoho člena Sdružení Občané Hrádku, zdali by mi koaliční smlouvu mohl ukázat, ale dozvěděl jsem, že ji taky neviděl. Koaliční smlouvu za Sdružení Občané Hrádku vyjednával Ing. Pánek, který po třech měsících v zastupitelstvu ve funkci místostarosty skončil na vlastní žádost. Proč, toť otázka? Není to zvláštní, že již dalším místostarostou není člen Sdružení Občané Hrádku? Jak asi zněla ta koaliční smlouva?

Další zajímavá novinka je, že co Sdružení Občané Hrádku vstoupilo do zastupitelstva města, tak je volba místostarosty tajná. Dřív to nebylo zvykem, tak proč teď? Neshody, které jsme měli ohledně koalice a programu, se musely v případě první volby místostarosty “ututlat”. Když byla v únoru druhá volba místostarosty a já jsem dopředu oznámil svou kandidaturu na místostarostu, jako jediný kandidát Sdružení Občané Hrádku, tak se znovu odsouhlasila tajná volba, aby se veřejně nemuselo hlasovat proti vlastnímu kandidátovi. Samozřejmě, že jsem nebyl zvolen, co také jiného čekat po tom všem, ale udělat jsem to musel, protože jsem chtěl mít jasno, jak se ke mě Sdružení Občané Hrádku zachová a zdali existuje “koaliční smlouva”. Pokud by existovala, tak bych musel být zvolen místostarostou, takže jsem měl jasno, jak s podporou, tak s koaliční smlouvou.

Je potřeba dodat, že svůj mandát těsně před zastupitelstvem (20.2.2019) složil i Ing. Babický, který své místo přenechal dalšímu náhradníkovi za Sdružení Občané Hrádku. Odchodem Pánka nastoupil na jeho místo jako první náhradník Hůza a místo Babického nastoupila druhá náhradnice Kotyzová. To co si myslím o tom, jak se do zastupitelstva dostali náhradníci tohoto Sdružení Občané Hrádku na úkor těchto dvou kandidátů resp. jak bylo po volbách naloženo s hlasy odstoupivších zastupitelů Sdružení Občané Hrádku, tak to raději nebudu komentovat.

Ještě se vrátím do období těsně po volbách. V této době byly naše vztahy mezi mnou a Sdružením Občané Hrádku na bodě nula. Příkladem je má žádost, kterou jsem zaslal emailem na Sdružení Občané Hrádku v pondělí  29. 10. 2018 ve 21:36, kde jsem žádal o seznam členů kontrolního a finančního výboru před ustavujícím zasedáním zastupitelstva našeho města. Asi už vás nikoho nepřekvapí, že jsem do dnešního dne nedostal žádnou odpověď, a také už mne nikdo ze Sdružení Občané Hrádku nekontaktoval.

Změna přišla až po půl roce, tedy přesně 25.4.2019, kdy za mnou před zasedáním zastupitelstva přišel zastupitel Josef Hůza člen Sdružení Občané Hrádku a zeptal se mi, jak to vidím se svou účastí ve Sdružení Občané Hrádku? To byla velmi vtipná otázka, po tom co se mnou půl roku nikdo nekomunikoval. Moje odpověď byla velmi jednoduchá. Předal jsem Hůzovi vytištěný předvolební leták Sdružení Občané Hrádku, ve kterém jsem zvýraznil následující text:

”Naše uskupení se díky Vašim hlasům může stát jasným dokladem toho, že komunální politiku na úrovni našeho města lze tvořit i bez výrazné podpory stávajících politických stran. Je zárukou přímočarého a korektního jednání a dodržování slov.”

Pak jsem mu sdělil, že bych rád zůstal součástí Sdružení Občané Hrádku, ale jen pokud se bude dodržovat předvolební program. To bylo poslední o čem jsme spolu mluvili. Na konci zasedání zastupitelstva si Josef Hůza vzal slovo a oznámil všem zastupitelům, že již do uskupení Sdružení Občané Hrádku nepatřím. Zde právě zazněl důvod mého vyloučení. Vy jste ten důvod nepostřehli? Nic si z toho nedělejte, já také ne, ale asi je to v duchu jednání zastupitelů za Sdružení Občané Hrádku zkrátka “jen tak”.

Audiozáznam z jednání ZM 21.2.2019

Musím se přiznat, že po tom, v jakém duchu probíhalo zastupitelstvu, mi spadl kámen ze srdce, protože to co se tam dělo, je naprostá ostuda a já osobně jsem velmi rád, že již s touto stranou nebudu spojován jako “jeden z nich”. Abyste tomu rozuměli, tak si poslechněte audiozáznam ze zasedání zastupitelstva a vydržte alespoň prvních 15 minut. MUDr. Richter, člen Sdružení Občané Hrádku byl proti bodu programu jiného zastupitele a na otázku, proč požaduje vyškrtnutí bodu, odpověděl “jen tak” a další zastupitelé tohoto sdružení Hůza a Kotyzová toto jednání podpořili. Požádal jsem o finanční pomoc pro paní doktorku Starkovou a asi uhodnete, že nikdo z tohoto sdružení můj návrh nepodpořil (Kotyzová byla proti pomoci a Hůza s Richterm se zdrželi). Dalším bodem jsem měl odvolání Richtra z funkce předsedy finančního výboru, protože jsem přesvědčen, že tam takový člověk nemá co dělat, ale opět jsem narazil a jako poslední bod jsem chtěl, aby dokumenty města měly veškeré náležitosti, a asi vás nepřekvapí, že opět tito lidé můj návrh nepodpořili. Můžete návrh nepodpořit, pokud v diskusi přednesete důvody, proč se vám návrh nelíbí, ale zamítnout bez důvodu? K paní doktorce se vyjádřilo několik zastupitelů, ale je lepší si poslechnout audio abyste pochopili, proč se pomoc paní doktorce řeší přes půl roku a nakonec to dopadlo, tak jak to dopadlo.

Přesně do tohoto místa se hodí napsat motto Sdružení Občané Hrádku viz. http://www.obcanehradku.tode.cz/:

„Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce hledá důvody.“
„Můžeme uskutečnit pouze to, čemu opravdu věříme.“
„S pokorou se oprostíme od minulosti.“

Musím se přiznat, že jsem nepochopil, jak motto Sdružení Občané Hrádku koresponduje s kroky, které vedou zastupitele a členy tohoto Sdružení k rozhodnutím, které se týkají TJ a MUDr. Starkové. Sdružení Občané Hrádku mají největší zastoupení ve finančním výboru a schválně zkuste uhodnout, jaká rozhodnutí vycházejí z tohoto výboru resp. kdo a jak hlasuje (http://www.mestohradek-ro.cz/financni-vybor/ds-9231/p1=2413)? Jak hlasovali zastupitelé ze Sdružení Občané Hrádku na posledním zastupitelstvu, kde se jednalo kromě jiného o TJ a  pomoci paní doktorce Starkové (http://www.mestohradek-ro.cz/assets/File.ashx?id_org=4730&id_dokumenty=61883)?

Sdružení Občané Hrádku slibují, krom jiného, na svých stránkách ve volebním programu také následující: “podporou dostupnosti lékařské péče ve městě”, ale to jak hlasují ohledně paní doktorky Starkové tomu neodpovídá, protože ani Hůza, Richtr nebo Kotyzová návrh jejich, v té době ještě spolustraníka, nepodpořili. Udělejte si vlastní obrázek podle kroků, které jednotliví zastupitelé dělají v porovnání s tím co slibovali a slibují…

Stále vám dává motto Sdružení Občané Hrádku smysl? Plní Sdružení Občané Hrádku svůj volební program? Když vidím, jak tito zastupitelé hlasují, nezbývá mi než se zeptat, zdali si náhodou nepřečetli program jiné strany?

Doufám, že jsem zde dostatačně vysvětlil svůj pohled na mé působení ve Sdružení Občané Hrádku. Důvody našeho rozchodu by, tak jako tak, byly nevyhnutelné. Vzhledem k tomu, jak se zachovali zastupitelé Sdružení Občané Hrádku na posledním zastupitelstvu, jsem byl rozhodnut ukončit své působení v tomto “spolku”, protože bych se dnes styděl lidem na ulici pohlédnout do očí.

Pevně věřím, že ti z vás, kteří mi dali svou důvěru jsem zatím nezklamal. Budu se snažit, abych i po zbytek svého mandátu měl čisté svědomí vůči vám všem a mohl se vám všem podívat zpříma do očí. Ještě jednou moc děkuji za důvěru, které si velmi vážím a je pro mne velmi zavazující.

Samozřejmě, zde uvádím pouze svůj pohled na danou věc a nemohu reagovat na oficiální prohlášení Sdružení Občané Hrádku http://www.obcanehradku.tode.cz/, protože do dnešního dne (18.5.2019) nebylo žádné zveřejněno. Předpokládám, že po zveřejnění mého stanoviska, se tak stane a vy budete mít možnost porovnat si dva různé pohledy na jednu věc, protože já také oficiálně nevím, proč jsem byl vyloučen, i když článek hodně napoví.

Petr Franta, zastupitel a dnes již naštěstí bývalý člen Sdružení Občané Hrádku

Přijďte se podívat na volejbalové klání

4. ročník volejbalového turnaje neregistrovaných „HRÁDECKÁ SMEČ“ (doufám, že po nás také někdo nebude chtít změnu názvu turnaje) se uskuteční dne 25.5.2019. Zahájení turnaje je posunuto již na 11 h a potrvá celý den. Pro všechny hráče i diváky bude k dispozici občerstvení.

Rok od roku se zájem o tuto velmi pěknou akci zvětšuje. Letos se nám dokonce přihlásil tak velký počet týmů, že jsme byli nuceni několik družstev odmítnout, protože na hřišti u Krajana máme, bohužel, k dispozici jen jedno hřiště, na kterém se dá turnaj odehrát.

Měli jsme snahu narychlo vybudovat druhé hřiště (na plochu bývalého házenkářského hřiště by se vešla 3 taková hřiště vhodná pro volejbal, nohejbal, atd.), ale to nebylo možné zvládnout. Prostředí tohoto hřiště máme velmi rádi a veškerou údržbu, opravy a zvelebování chodíme dělat ve svém volném čase a na své vlastní náklady. Z tohoto důvodu nejde vše tak, jak bychom si představovali. Doufáme, že se TJ podaří získat alespoň nějaký malý příspěvek nebo dotaci, aby bylo možné pro další ročník turnaje dodělat druhé hřiště a vylepšit zázemí. To by znamenalo, že se příštího volejbalového turnaje bude moci zúčastnit až 16 družstev. Rovněž by to znamenalo lepší využití hřiště pro další oddíly TJ, pro pionýrské oddíly a ostatní hrádecké sportovce.

Věříme, že tak jako v minulých letech nám i letos bude nakloněno počasí a užijeme si hezký den.

Za oddíl volejbalu L. Krajíčková