Zápis z jednání, aneb hrátky s pravdou

Zápis z jednání zastupitelstva města.

Každý si pod touto větou dokáže představit co asi v tomto dokumentu najde. Každý ví, že jde o úřední dokument. A každý se tedy právem domnívá, že se má jednat o co nejvěrnější přepis informací z jednání.

Původně jsem chtěl podrobně popsat rozdíly mezi skutečností a vytvořeným zápisem ze zasedání proběhlého 25.4.2019. Ale ono vlastně nejde jen o rozdíly, ale i o princip jak lze snadno ovlivňovat veřejné mínění.

Probereme to postupně.

Ministerstvo vnitra hovoří ve svých dokumentech o tom, že zápis ze zasedání zastupitelstva obce považuje za veřejnou listinu dokládající průběh zasedání. A jako každá veřejná listina je i zápis z jednání zastupitelstva vybaven presumpcí správnosti svého obsahu, což znamená, že skutečnosti v něm uvedené je nutno pokládat za pravdivé.

Jak to tedy celé funguje? Z jednání zastupitelstva je nutno pořídit úřední záznam, zápis. Zákon jasně hovoří o tom jak má být zápis veden, a co v něm má být zaznamenáno. Je ponechána i benevolence v tom, co bude v zápise uvedeno navíc.

Na jednání zastupitelstva, musí být vždy určen zapisovatel, který vytváří písemnou formu zápisu. U nás je tímto úkolem pověřen tajemník úřadu. Poměrně nově se u nás také pořizuje audio záznam. První způsob záznamu, ten “ruční” textový, je dán zákonem a praktikuje se od nepaměti. Audio záznam být nemusí. U nás bylo navrženo jeho pořizování, občany našeho města, a to poměrně nedávno. V minulém volebním období se totiž občanům nelíbilo, že některé skutečnosti nebyly v zápisech uvedeny tak jak se stalo ve skutečnosti. Proto nyní máte možnost poslouchat audio nahrávky z jednání. Od zastupitelstva, které se konalo dne 25.4.2019 vím, že popularita takto pořízeného záznamu vzrostla a vás si získala. Tento záznam, si i přes svoji délku, pečlivě poslechlo velké množství občanů!!! Což je skvělé. Pokud jste dočetli až sem a záznam neposlouchali, určitě to doporučuji. A klidně si jej rovnou porovnejte se zveřejněným zápisem: http://www.mestohradek-ro.cz/html/hlaseni/ZM_25.4.2019.mp3

Jak se vytváří zápis a záznam je tedy už jasné. Kdo jej vytváří, u nás ve městě, již také. Snaha tajemníka by tedy měla být, co nejpřesněji popsat průběh zasedání. Samozřejmostí je, že musí dodržet zákonem dané povinnosti. Vše by tedy mělo být zaznamenáno v posloupnostech tak, jak ve skutečnosti na jednání probíhalo. Za samozřejmost považuji doslovné záznamy o návrzích usnesení, o usneseních a o jmenovitém hlasování. Metodiky doporučují popsat i diskuze a příspěvky občanů. Preciznost záznamu je totiž to jediné co v budoucnu může pomoci v případě, že dojde například k soudním sporům, žalobám či jiným neshodám. Pořizovaný audio záznam je v tomto směru velkým pomocníkem. Zapisovatel si může snadno ověřit, zda je vše správně zaznamenáno. A v zájmu toho kdo vytváří zápis, by mělo být vše zkontrolovat.

Tajemník je tedy osoba vytvářející finální podobu zápisu. Aby nedošlo k pochybením, zákon na to také myslí a tak existuje ještě dvojí “kontrola” v podobě dvou ověřovatelů zápisu. Ověřovatelé jsou tedy voleni na začátku každého jednání zastupitelstva. Jejich úloha je jasná, jsou přítomni zasedání, mají přehled o sledu událostí, kontextu informací, mají k dispozici audio záznam a do deseti dnů mají podepsat tajemníkem sepsaný zápis z jednání. Pokud tak učiní, zápis se považuje za ověřený a může být zveřejněn. Tak vše probíhá, pokud je záznam v pořádku a není k němu ze strany ověřovatele připomínek.

I já jsem byl zvolen ověřovatelem zápisu zastupitelstva ze dne 25.4.2019. Dostal jsem tedy od tajemnice zápis z jednání, který jsem měl ověřit. Ale k mému údivu byl textu zápisu poměrně odlišný od skutečně proběhlého zasedání. Některé informace a posloupnosti neodpovídaly průběhu, kterému jsem byl osobně přítomen. Překvapený jsem však nebyl. Volné pojetí zápisů vnímám od ustavujícího jednání zastupitelstva, přes některé komise, výbory, radu až právě po zastupitelstvo. Proto jsem požádal tajemnici o zaslání audio záznamu, abych mohl pečlivě porovnat skutečnost a zápis.

Po zvolení ověřovatelem, jsem se stal jedním ze tří, kteří odpovídají za správnost zápisu. K ověření jsem tedy přistoupil zodpovědně. Při mých pochybnostech jsem si sedl k audio záznamu a zopakoval si poctivě celých 5 hodin jednání poslechem a sepisováním připomínek k zaslanému zápisu. Nejde mi o stenografický záznam jednání, ale o to, aby zápis odpovídal skutečnosti. Řadit věty podle toho kdy byly vyřčeny je opravdu nestandardní. Ale změnou jejich pořadí docházelo ke změně kontextu a významu, a to jsem se snažil opravit. Doplnil jsem též sdělení, které zazněla, považuji je za poměrně důležité, ale v zápise z nějakého důvodu uvedena nejsou.

Co mě opravdu překvapilo je, s jakou pečlivostí byla provedena manipulace s textem. Věty byly umně poskládány do nových souvětí tak, aby měly zcela jiný význam. Tvůrce, ať už to byl kdokoliv (ze zákona se totiž dozvíte, že třeba i starosta může upravit zápis sám pokud se mu nelíbí. Tudíž to nemusí být jen zvolený zapisovatel), zcela z nějakého důvodu ignoruje existenci audio záznamu. Proč si tedy někdo dal takovou práci a jaký by měl důvod?

Zápis podepisuje starosta nebo místostarosta a dva ověřovatelé. Nepřekvapila mě tedy ani informace od tajemnice, že připomínky, které jsem k zápisu zaslal nebyly akceptovány. Nic z toho co jsem chtěl změnit tedy přijato nebylo. Starostka s místostarostou (druhý zvolený ověřovatel) zápis v původní zaslané podobě podepsali. Dostal jsem od tajemnice ještě jeden mail. Měl bych se vyjádřit, zda zápis podepíšu či nikoliv. Informace pro občany zní: starostka i místostarosta podepsali zápis s tím, že tak jak je zapsaný, je zapsaný správně a bez chyb. Nemají připomínek!!!

Zápis podepsaný staroskou a místostarostou je od 7.5.2019 vystaven na stránkách města, přečíst si jej můžete zde: http://mestohradek-ro.cz/assets/File.ashx?id_org=4730&id_dokumenty=61883

K dalšímu zamyšlení mě přivádí i formulace metodiky ministerstva vnitra. Cituji: “Zápis podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé, nelze vykládat, že zápis podepisuje buď jen starosta, nebo místostarosta spolu s minimálně dvěma ověřovateli. Spojka nebo nemá v tomto případě význam vylučovací, nýbrž slučovací. Ověřovatelé musejí být minimálně dva (odlišní od starosty nebo místostarosty), neboť příslušné ustanovení zákona o obcích uvádí množné číslo určených ověřovatelů.”

Pokud se vrátím zápisu, který mi byl zaslán k ověření, tak v předložené podobě jej podepsat rozhodně nemohu. Jsou lidé, kterým to nevadí, morálně unesou cíleně upravené dokumenty, ale já mezi ně nepatřím. Zápis jsem tedy nepodepsal. Nic se tím, ale v podstatě nemění. Na úřadě to dobře vědí. Po podpisu starostky a jednoho ověřovatele, v našem případě místostarosty (což je zřejmě špatně), byl zápis zveřejněn tak jak byl upraven a jak se hodí naší koalici.

Snažil jsem se udělat vše co je mou povinností a v dopise na město jsem tedy vysvětlil, proč jsem nepodepsal. V dopise jsem uvedl pouze jeden příklad za všechny. Dopis najdete v celém znění na stránkách města: http://mestohradek-ro.cz/assets/File.ashx?id_org=4730&id_dokumenty=61885

Proč jsem psal o veřejném mínění? Protože pokud se jako občan zajímám o dění ve městě, tak čekám na informace z jednání. Pokud nemám čas, nebo se mi nechce poslouchat záznam, přečtu si zápis. A to většinou hned po zveřejnění. Celkový “dobrý dojem” je tedy v dokumentu utvářen ve prospěch koalice. Kdo z občanů by předpokládal, že zveřejněným zápisem může být uveden i v omyl? Nikdo. Občan rozhodně nebude čekat do dalšího zastupitelstva jestli nebudou vzneseny připomínky k obsahu zápisu. A právě tohle koalice dobře ví.

Říkáte si, co bude dál, když zápis neodpovídá? Pokračování je velmi povedené. Zákon zkrátka nemůže myslet úplně na všechno. Dává však možnost přijetí změn na dalším jednání zastupitelstva. Ověřovatel zápisu může vyjádřit své připomínky a žádat změnu. Zastupitelstvo je však kolektivní orgán. Tady už asi tušíte sami jak vše bude zřejmě probíhat dál. Je nutné kolektivně hlasovat o tom, zda změny zastupitelstvo přijme či nikoliv.

Máte možnost si prohlédnout zápis, kde jsem vám v příloze porovnal zápis zveřejněný a mé připomínky. Je to strojové porovnání obou dokumentů. Veškeré změny (moje připomínky) jsou uvedeny červeně, zveřejněný zápis je černě.

Zmínil jsem, že zastupitelstvo je kolektivní orgán. Jako takový, demokraticky rozhodne o osudu pravdivého zápisu. Sice předbíhám, ale nemyslím si, že by koalice přijala jakékoliv návrhy na změnu. Proč? Oni nemusí… Je jich devět. Drží při sobě v dobrém i zlém. A tak jim patří celé město. Každé jejich společné hlasování rozhoduje o tom co se bude dít dál. Nemají v zastupitelstvu protiváhu. Tudíž i to co je pravda je v jejich rukou. Nevěříte?

Dám vám jeden smyšlený, ale názorný příklad. Patnáct zastupitelů bude koukat na zelený balónek. Devět z nich se ale domluví a bude tvrdit, že balónek je modrý. Šest zbylých si bude nevěřícně ťukat na čelo, protože jasně vidí zelený balonek. Co s tím? Důležité je se kolektivně dohodnouta udělat usnesení. Bude se tedy hlasovat. Devět předem domluvených s jasnou převahou odhlasuje, že balonek je modrý. A jak je to s tou pravdou do budoucna? V zápise najdete pouze informaci, že zastupitelé přijali usnesení, že koukali na modrý balonek poměrem hlasů devět proti šesti. Vše ostatní se v zápise upraví, popřípadě vynechá tak, aby nikoho v budoucnu nenapadlo, že balonek mohl být opravdu zelený. A jak je to možné? Protože i kdyby se o změnu zápisu snažil kdokoliv z těch šesti zastupitelů, s připomínkou že zápis je pozměněný nebo neúplný, zbylých devět mu to neumožní. Jednoduché. A tak jsme fiktivně vytvořili jednu “neomylnou pravdu” o modrém balónku.

Zde si neodpustím uvést jeden citát:

Je snazší lidi oklamat, než je přesvědčit, že byli oklamáni.”

Mark Twain

Článek jsem napsal, ve snaze osvětlit postupy, které zákon umožňuje. Udělejte si tedy obrázek sami. Ověřit si má tvrzení můžete snadno, faktů máte k dispozici zatím dost. Připomíná mi to jeden z televizních pořadů americké produkce vysílaných v TV s názvem: “Věřte, nevěřte…” (Beyond Belief: Fact or Fiction) v jehož podtitulu bylo uváděno: “Vyzkoušejte si svůj úsudek !” Doporučuji to i vám.

Můj pohled na situaci znáte. Nemusí být vše o skutečné pravdě, může to být i o dohodě několika zastupitelů. U nás funguje dohoda devíti. Archivováno tedy do budoucna bude vždy jen to, co odhlasuje zmíněná většina. Také vás to děsí?

A takhle je to u nás teď se vším. Myšlenka kolektivního orgánu je dobrá a v zásadě demokratická. Zákon ale předpokládá nezávislé, zodpovědné, zastupitele. Osobnosti. Nikde v zákoně není předpokládáno, že se domluví “koalice” s jistotou nadpoloviční většiny, pokud budou postupovat jednotně. Zákon předpokládá, že zastupitelé rozhodují sami za sebe. A ve prospěch občanů. Nepočítá se s vytvářením zákulisních politických dohod, které mají za cíl jedinou věc, a to je prosazení svých záměrů stůj co stůj.

Závěrem se tedy spolu s vámi budu těšit na další zastupitelstvo. Co nemohou změnit zastupitelé v menšině, rozhodně mohou změnit občané. A tak je to správné!! Volení zastupitelé musí být pod kontrolou těch, kteří jim dali svůj hlas a svou důvěru.

Tak už víte jak vzniká pravda? Může to být přání většiny, ne skutečnost…

David Redl, zastupitel

2 komentáře na “Zápis z jednání, aneb hrátky s pravdou”

  • Monika Lavorenti napsal(a):

    Po přečtení inkriminovaného zápisu jsem osobně kontaktovala zastupitele, jehož vyjádření bylo podle mého názoru skutečně interpretováno úplně jinak, než bylo myšleno. (A to jsem před tím nečetla tento příspěvek pana Redla.) Dotyčný mě ujistil, že to co řekl, myslel skutečně tak, jak jsem pochopila a ne tak, jak bylo umně zkresleno v zápise. I já si počkám, co bude na dalším zastupitelstvu…

    • David Redl napsal(a):

      Taktéž jsem si u daného zastupitele vše ověřoval osobně, ihned po obdržení zmanipulovaného zápisu, který jsem měl ověřit. A také jsem byl ubezpečen, že to myslel přesně tak jak je zaznamenáno na audiozáznamu. Takže pokud má výtky, doufám, že se k zápisu vyjádří osobně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít HTML značky a atributy:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>