Statistiky z radaru v ulici Janovská

V matriálech pro jednání zastupitelstva jsme obdrželi podklady od Městské policie, která nás pravidelně informuje o bezpečnosti v našem městě. Nově informace obsahují i statistiky načtené z radaru umístěného v ulici Janovská.

Zde je dopis a přílohy:

Dobrý den.

V příloze Vám zasílám několik grafů z ukazatele aktuální rychlosti vozidla, ,,radaru,, z Janovské za poslední 4 měsíce, kde byl tento instalován. Pravidelně, vždy na konci měsíce provádíme stažení záznamů, kdy program vypracuje uvedené grafy. Z grafů je patrné kolik na místě projede vozidel, jakou průměrnou rychlostí jedou a v jakou dobu. Je tedy zřejmé, že k masivnímu překračování rychlosti zde rozhodně nedochází. Vezmeme-li v úvahu i odchylku měření jde o maximálně jednotlivce za měsíc, kteří jedou rychleji jak 60 km/h. Dále je na místě uvést, že k samotnému měření dochází těsně před cedulí označující začátek obce, tedy pro případné oficiální měření rychlosti a použití radaru by se muselo zvolit místo o několik metrů jinde, což vzhledem k místu, následné křižovatce a zatáčce nebude jednoduché.

Jan Jirásek

Dokument – Dotační programy

Tak jsem se dnes 26.4. dívala na web města do sekce Úřední deska a v části Oznámení je dokument DOTAČNÍ PROGRAMY a v něm je malé překvapení. Kliknete-li na jednotlivé dotační programy, tak se vám otevře podrobný popis jednotlivých programů. Zajímavé je, kdo je autorem těchto programů.

Tímto děkuji obci Čistá u Rakovníka, že nám pomohla vytvořit dotační programy pro naše spolky a organizace, protože bez ní bychom to nezvládli.

Dokument je vyvěšen od 11.2.2020 a bude sejmut 18.5.2020. Pokud by již dokument nebyl dostupný na stránkách města, tak si jej stáhněte zde:

Jitka Frantová

Hlášení 24.4.2020: Uvolňování mimořádných opatření

Vláda zrychlila scénář uvolňování mimořádných opatření.

Od dnešního dne se mění pravidla pro pohyb a pobyt na veřejnosti a rovněž rozhodla, že urychlí naplánovaný scénář otevírání obchodů a provozoven.

Od 27. dubna budou otevřeny vybrané provozovny, autoškoly, posilovny a fitness centra bez využití zázemí, bohoslužby do 15. osob za přesně definovaných podmínek, knihovny a venkovní prostory zoologických a botanických a zoologických zahradách.

Bližší informace zjistíte na webových stránkách města.

O dalším uvolňování vás Budeme průběžně informovat.

Máme šestnáctého zastupitele? Odpovědi na dotazy tajemníka

Tajemník našeho úřadu zaslal dne 16. 4. 2020 otevřený dopis všem zastupitelům s tím, že článek, který jsem zveřejnil na stránkách Hrádeckého zpravodaje “Máme šestnáctého zastupitele?” může zejména u neinformovaných čtenářů vyvolat různý výklad skutečností. Já tomu přesně nerozumím, co tím tajemník myslí, protože se mi nikdo neozval, že by v textu bylo uvedeno něco nepochopitelného. Důležité je, že se jedná o můj pohled na to, jak se chová tajemník při jednání zastupitelstva a z logiky věci může dojít k tomu, že neinformovaný čtenář může nabýt dojmu, že je něco špatně, protože ti informovaní vědí.

Pokud by se pan tajemník chtěl na něco zeptat pouze mě, mohl to udělat přímo a neadresovat dopis všem zastupitelům očekávajíc asi morální podporu. Té se mu jaksi nedostalo. Proč? Já věřím, že čtenářům mých článků nemusím vše vysvětlovat, protože je považuji za dostatečně informované a inteligentní na to, aby si svůj názor udělali sami bez jakékoliv pomoci.

Protože nám zastupitelům tajemník potvrdil svým druhým emailem, že se jedná o oficiální otázky této úřední osoby a trval na mé odpovědi, a současně v druhém emailu naznačil, že mu na jeho otázky nechci odpovídat a spekuloval, proč tomu tak asi je, rozhodl jsem se, že dopis pana tajemníka s jeho otázkami zveřejním a veřejně mu i odpovím. Chci tím předejít podezření pana tajemníka nebo ostatních, kteří dopis obdrželi, že nejsem schopen na jeho otázky, které dával přes měsíc dohromady, odpovědět.

Uvedu zde celý dopis, který jsme obdrželi od tajemníka a pod jeho textem se vyjádřím k jednotlivým otázkám, některým nesrovnalostem v něm uvedených a k obsahu některých vět.

Zde je dopis tajemníka adresovaný všem zastupitelům našeho města:

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

dne 15. března byl na webových stránkách www.hradeckv-zpravodaj.cz zveřejněn příspěvek pod názvem „Máme 16. zastupitele”. Autorem příspěvku, který jej na web také umístil, byl pan zastupitel Petr Franta.

V příspěvku jsou zpochybněny principy fungování MěÚ v Hrádku a funkce tajemníka městského úřadu. Konstatování uvedená v příspěvku nejsou konkrétně doložena, jen naznačena. To vzhledem k zveřejnění může vyvolat různý výklad skutečností, které jsou popsány, zejména u neinformovaných čtenářů.

Proto žádám pana zastupitele Petra Frantu, o vysvětlení skutečností, které v příspěvku uvedl. Zejména pak konstatování:

 • tajemník téměř do všeho mluví, ale o ničem během zasedání nerozhoduje – z jakého důvodu má tedy tajemník povinnost se zasedání zastupitelstva zúčastňovat?
 • tajemník … který se dostal do své funkce a na zasedání zastupitelstva jen díky tomu, že ho tam dosadila naše paní starostka – tzn., že při výběru tajemníka nebylo postupováno v souladu se zákonem?
 • tajemník … zatajil některým zastupitelům informace týkající se dotačního programu, z důvodu, aby se nemohli lépe připravit na jednání – o které konkrétní informace se jednalo?
 • tajemník … si nemůže dovolit před jednáním zastupitelstva města písemně požádat zastupitele o zaslání usnesení, o kterých zastupitelé ví, že je budou na jednání zastupitelstva předkládat k hlasování, stejné jako žádat o zaslání dotazů, které zastupitelé budou v průběhu jednání vznášet a nevyplynou až ze samotného jednání?
 • tajemník … čím porušuje veřejný zájem a je ve střetu zájmů – v jakých konkrétních situacích tajemník porušil veřejný zájem a kdy se dostal do principu střetu zájmů, kdy upřednostnil zájmy své strany resp. radnice před zájmem veřejným?
 • tajemník … proč nemůže před hlasováním upozornit členy zastupitelstva na ustanovení Zákona o střetu zájmu a proč je toto upozornění hloupost; kteří zastupitelé jsou dle zastupitele Petra Franty ve střetu zájmů a v jakých situacích?
 • co městský úřad porušil, když panu zastupiteli Petru Frantovi požadovaný dokument zaslal až po 25 dnech?

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

nejsem příznivcem komunikace tohoto typu, a protože nejsem zvoleným politikem, čas strávený přípravou textu si dovedu představit užít příjemněji a účelněji. Věřím, že v tomto nenajdu zalíbení. Jsem skromný, obvykle mi stačí minutka slávy – jiným nestačí ani hodiny. 

Přesto očekávám, že pan zastupitel Petr Franta vyjde vstříc žádosti o stručné a jasné vysvětlení skutečností uvedených v publikovaném příspěvku.

Podepsán: Ing. Jiří Drnec, tajemník, Město Hrádek

Nyní se pokusím reagovat na text, který jsem od tajemníka našeho úřadu obdržel. Text tajemníka zde zvýrazním, aby nedošlo k záměně mezi textem tajemníka a mým.

dne 15. března byl na webových stránkách …
Článek vyšel již 5. března.

V příspěvku jsou zpochybněny principy fungování MěÚ v Hrádku a funkce tajemníka městského úřadu.
Tahle věta je naprostý nesmysl, kterou si tajemník vymyslel a zatáhl do toho celý MěÚ v Hrádku. Nikde v článku nejsou zpochybněny principy fungování MěÚ v Hrádku, protože celý článek se týká pouze zasedání zastupitelstva a chování tajemníka na těchto jednáních. Jak si může tajemník dovolit své chování spojovat s fungováním městského úřadu a zatahovat své podřízené do něčeho, s čím oni nemají nic společného a nemohou ani ovlivnit. Naopak, já osobně mám s ostatními pracovníky městského úřadu ty nejlepší zkušenosti. Pokud má pan tajemník pocit, že jsou zpochybněny principy fungování městského úřadu, pak může dát podnět kontrolnímu výboru, který se tím bude zabývat.

Konstatování uvedená v příspěvku nejsou konkrétně doložena, jen naznačena.
Jak může položit tajemník tuto otázku, když byl u všech jednání přítomen a on je ten, který tvoří zápisy zastupitelstva?
Proč bych napsat článek, který by nebyl podložen fakty?
S nástupem našeho tajemníka do funkce se začaly zápisy dělat heslovitě, protože nedílnou součástí zápisů ze zastupitelstva je audio záznam. Na jednom ze zastupitelstev jsme se proti tomuto formátu ohradili (nejen zastupitelé, ale i občané), ale moc jsme si nepomohli. Na tom samém zastupitelstvu jedna ze zastupitelek ODS řekla, že pokud někdo něco neví, tak se má obrátit na paní starostkou, která mu ráda pomůže, což může být také návod, jak postupovat, když mi není něco jasné.
Pokud chce pan tajemník zjistit, zdali konstatování jsou či nejsou doložena, tak mi nezbývá než mu sdělit, aby sklidil plody své práce a zaposlouchal se do několikahodinových audio záznamů, protože ze zápisů se k tomuto tématu nic nedozví.
V souvislosti s tématem zápisů ze zasedání zastupitelstva mě oslovilo několik občanů s tím, že se ze zápisů nedá nic zjistit. Já jim musím dát za pravdu, a abych ukázal na příkladu, jak se čtou informace z těchto zápisů, připravil jsem soutěž na pátek 1. 5. 2020 na těchto stránkách, kde bude soutěžní otázka z jednoho ze zápisu a odpověď bude ohodnocena malou finanční částkou. Pokud by se soutěž ujala, budeme v ní pokračovat, materiálů máme dostatek.

To vzhledem k zveřejnění může vyvolat různý výklad skutečností, které jsou popsány, zejména u neinformovaných čtenářů.
Toto je z mého pohledu zvláštní názor, protože já mám naprosto opačnou zkušenost se svými čtenáři. Nikdo se mi neozval s tím, že text je nesrozumitelný a nechápe podstatu článku. Nevím, kdo se konkrétně skrývá za “neinformovaným čtenářem”, protože každý, kdo by chtěl, tak si informace najde.

Nyní k položeným otázkám panem tajemníkem:

 • tajemník téměř do všeho mluví, ale o ničem během zasedání nerozhoduje – z jakého důvodu má tedy tajemník povinnost se zasedání zastupitelstva zúčastňovat?
  Nevím, na základě jakého textu mi tajemník položil tuto otázku, protože jsem v článku nic o povinnosti či nepovinnosti nepsal. Ale abych vyšel našemu panu tajemníkovi vstříc, byť mi otázka velice zarazila, protože se na ni dá odpovědět pouze citací zákona o obcích, který je denní chléb našeho pana tajemníka.
  Takže dle Zákon o obcích č.128/2000 Sb., § 110 odstavec 5) Tajemník obecního úřadu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva obce a schůzí rady obce s hlasem poradním.
  Čili tajemník má povinnost se zúčastnit zasedání zastupitelstva dle zákona, ale má pouze poradní hlas, nemůže hlasovat – rozhodovat, což odpovídá větě “téměř do všeho mluví, ale o ničem během zasedání nerozhoduje”. Snad jsem to vysvětlil dostatečně jasně, jak jsem znění věty právní převedl do věty běžné mluvy. 
 • tajemník … který se dostal do své funkce a na zasedání zastupitelstva jen díky tomu, že ho tam dosadila naše paní starostka – tzn., že při výběru tajemníka nebylo postupováno v souladu se zákonem?
  Opět otázka, která nemá základ nikde v textu, protože jestli to bylo či nebylo v souladu se zákonem, jsem nikdy a nikde nezpochybnil a pan tajemník opět asi špatně četl nebo pochopil text článku, protože já píši o voze a tajemník o koze.
  Zdali bylo či nebylo postupováno dle zákona při výběru tajemníka musí snad vědět on sám, protože já tam neseděl, když ho vybírali nebo jmenovali. Abych ale tajemníkovi odpověděl, tak to bylo právě naopak. Díky tomu, že se postupovalo dle zákona, se pan tajemník na zasedání zastupitelstva dostal.
  K vysvětlení textu “dosadila naše paní starostka” opět zalistujeme v zákoně 128/2000 Sb. Zákon o obcích, § 103 odstavec 3) Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů bez souhlasu ředitele krajského úřadu je jmenování a odvolání tajemníka obecního úřadu neplatné.
  Má někdo pochybnosti o tom, že by paní starostka jmenovala do funkce tajemníka člověka, kterého by tam nechtěla? Asi o tom nikdo nepochybuje, proto na místě tajemníka městského úřadu máme člověka, se kterým si dnes tak krásně dopisujeme.
 • tajemník … zatajil některým zastupitelům informace týkající se dotačního programu, z důvodu, aby se nemohli lépe připravit na jednání – o které konkrétní informace se jednalo?
  A jsme u toho zase. Najdete někde v článku slovo zatajil? Pan tajemník tvrdí, že já tvrdím… Začínám mít pocit, že dopis pana tajemníka ohledně neinformovaných čtenářů je spíše o něm, než o těch druhých. Je mrzuté, jak si někdo vykládá, upravuje a doplňuje text, který se mi snaží vložit do úst. V každém případě jsem se odkazoval na dokument, o který jsem si na zasedání zastupitelstva požádal, protože byl zmiňován během jednání zastupitelstva jako ten, který byl důvodem změny systému dotací. Tento dokument jsem obdržel až po 25 dnech od mé žádosti, tedy 25 dnů po tom co se o úpravách hlasovalo. Pan tajemník o dokumentu věděl, také věděl, že není součástí zveřejněných podkladů pro jednání. Proč tajemník nedal dokument do podkladů pro jednání, je otázka na kterou si dnes již odpovím sám. Protože mu to zákon neukládá.
  Připravuji článek o novém systému dotací, kde tento dokument, který jsem obdržel ukáži, abyste měli představu, proč se musel tak narychlo změnil systém dotací v našem městě.
 • tajemník … si nemůže dovolit před jednáním zastupitelstva města písemně požádat zastupitele o zaslání usnesení, o kterých zastupitelé ví, že je budou na jednání zastupitelstva předkládat k hlasování, stejné jako žádat o zaslání dotazů, které zastupitelé budou v průběhu jednání vznášet a nevyplynou až ze samotného jednání?
  Je smutné, že opět musím konstatovat, že takové tvrzení jsem nikdy nenapsal a je zajímavé, jak byl text tajemníkem pochopen a čemu přikládá pozornost. Tajemník si samozřejmě může dovolit napsat komukoliv cokoliv, to mu nikdo nebere, ale podstatou textu bylo to, že vás tajemník veřejně pranýřuje za to, že mu dokument nepošlete do druhého dne. To je opravdu moc, co si tajemník dovoluje. Je vidět, že se pan tajemník ohání zákonem jen, když se mu to hodí, protože tohle byla jeho vlastní iniciativa, kterou mu žádný zákon neukládá.
  Například dne 16.4.2020 byla panu tajemníkovi položena otázka od jednoho ze zastupitelů týkající se komunikace mezi mnou a tajemníkem, proč svůj názor na můj článek píše všem zastupitelů, když se všichni zasedání zúčastnili a vidí, co se kolem nich děje, tak zdali by mohl svůj úmysl vysvětlit. Hádejte, za jak dlouho tajemník na tak jednoduchou otázku odpověděl? Pan tajemník dosud (23.4.2020) na tak jednoduchou otázku neodpověděl. Mě to také zajímá, zdali se jedná o iniciativu tajemníka nebo to dostal za úkol.
 • tajemník … čím porušuje veřejný zájem a je ve střetu zájmů – v jakých konkrétních situacích tajemník porušil veřejný zájem a kdy se dostal do principu střetu zájmů, kdy upřednostnil zájmy své strany resp. radnice před zájmem veřejným?
  Ale opět jsem nikde nepsal o tom, že by byl tajemník ve střetu zájmu nebo, že porušuje veřejný zájem. Je těžké být obviňován z něčeho, co jsem neudělal.
  To co jsem popsal v posledním odstavci ohledně petice je pro mě jasná známka toho, že by tajemník měl hájit veřejný zájem. Nedokážu si totiž představit jasnější důkaz veřejného zájmu, než petice podepsaná stovkami lidí v našem městě. Ať si čtenář sám posoudí, zadli je to dostatečný důkaz proto to, aby byl tento zájem hájen.
 • tajemník … proč nemůže před hlasováním upozornit členy zastupitelstva na ustanovení Zákona o střetu zájmu a proč je toto upozornění hloupost; kteří zastupitelé jsou dle zastupitele Petra Franty ve střetu zájmů a v jakých situacích?
  Takže se zase podíváme do zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích, § 83 odstavec 2) Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat.
  Takže je to povinnost zastupitele, pokud by byl ve střetu zájmu, nikoliv tajemníka.
  A teď asi to nejdůležitější. Hlasovali jsme o tom, kolik peněz se vyčlení pro spolky a organizace v našem městě. Čili nikoli o tom kolik korun dostane konkrétní spolek či organizace z takto odhlasované částky. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecnou částku z rozpočtu, která je ve výsledku pro spolky a organizace nenároková, tak David Redl nemohl být ve střetu zájmu, protože nehlasoval o žádných penězích pro svou organizaci, ale pouze o částce vyčleněné z rozpočtu města pro všechny spolky a organizace.
  Kdyby byl David Redl ve střetu zájmu, protože je veden v tělovýchově, tak by musel být ve střetu zájmu i člen zastupitelstva za rybáře nebo včelaře (doufám, že mám správné informace). Nikdo z nich nebyl ve střetu zájmu, ale poukázáno bylo pouze na Davida Redla. Já osobně nepovažuji jednání tajemníka za náhodu nebo neznalost. Tento případ je pro mne ukázkou naprosto neprofesionálního jednání. Nevím, který zákon mu ukládá se takto chovat, nebo který zákon podle něho David Redl a ostatní porušili.
  K poslední části otázky jen odkážu na výše citovaný text zákona, jinými slovy já nejsem ten, kdo bude ukazovat na druhé zdali jsou ve střetu zájmu.
 • co městský úřad porušil, když panu zastupiteli Petru Frantovi požadovaný dokument zaslal až po 25 dnech?
  Je to pořád dokola. Nikde jsem nepsal, že by úřad něco porušil nebo snad ano? Jen jsem poukázal na to, že tajemník chce odpověď na svůj email do druhého dne před zastupitelstvem, ale mě odpoví po 25 dnech. Dle zákona měl ještě pět dní k dobru. Já chci jen ukázat, že pokud si budu na někoho stěžovat, že mi není schopen do druhého dne odpovědět, tak bych měl ukázat, že já jsem takovej frajer, kterej to do druhého dne umí a ukáže to všem, jak se to má dělat, když už chci někoho kritizovat. Právě proto jsem psal o tom, že by si měl tajemník nejprve zamést před vlastním prahem než začne poukazovat na špatnou práci druhých. Tato vlastnost bohužel zakotvena v zákoně není.

Text emailu od tajemníka pod otázkami:

nejsem příznivcem komunikace tohoto typu, a protože nejsem zvoleným politikem, čas strávený přípravou textu si dovedu představit užít příjemněji a účelněji
Ano pane tajemníku, přesně tak. Nejste zvoleným politikem, proto si dovolím Vám připomenout, že mě dalo svůj hlas v posledních volbách 281 voličů. Pokud s námi zastupiteli jednáte, tak si uvědomte, že skrze nás vyjadřujete svůj postoj i vůči lidem, kteří nám dali svůj hlas.

Jsem skromný, obvykle mi stačí minutka slávy – jiným nestačí ani hodiny.
Zde uvedu jednou pravdu, která není z mé hlavy. Skromností se lidé nechlubí. To je totiž podstata těchto lidí, takže tuhle větu by skromný člověk nikdy nemohl napsat. Dnes mohu s klidným svědomím napsat, že tajemník rozhodně skromný není a mám to potvrzené.
K poslední části věty. Pokud si poslechnete několik zasedání zastupitelstva, tak zjistíte, že panu tajemníkovi rozhodně minuty nestačí.

Přesto očekávám, že pan zastupitel Petr Franta vyjde vstříc žádosti o stručné a jasné vysvětlení skutečností uvedených v publikovaném příspěvku.
Pan tajemník si musí uvědomit, že není ředitelem zeměkoule a nebude mi určovat, jak mám psát své odpovědi. Respekt a úcta musí být vzájemná a pokud se někdo takto chová, tak nemůže očekávat respekt od druhých.

Bohužel nemám jinou možnost, jak se bránit jednotlivým útokům našeho tajemníka, než zveřejněním stavu, který je můj pohled na danou věc. Pokud jsem se ohradil k výpadům našeho tajemníka na zasedání zastupitelstva, tak to zůstalo vždy bez odezvy. Pokud se dodnes k chování našeho tajemníka neohradila paní starostka, která ho přímo řídí, pak je to z její strany považováno za “normální jednání” našeho tajemníka, s čímž já naprosto nesouhlasím a budu proti tomu bojovat.

Na základě položených otázek je patrné, čemu tajemník přikládá váhu a co je pro něj důležité. Je to jen další důkaz toho, o čem jsem psal v prvním článku(link), kde jsem ukázal na chybějící vlastnosti našeho tajemníka tak, jak mu to ukládá kodex úředníka např. chovat se s nejvyšší mírou zdvořilosti, vstřícnosti a ochoty a bez jakýchkoliv předsudků a mnoho dalšího. Tyto chybějící vlastnosti zákon nepostihuje, tudíž pro někoho nemají žádný význam. Vždy jsem se v životě bál toho, aby nám zákon neříkal, že se například máme pozdravit, protože to už by s námi bylo zle. Bohužel pro některé lidi to bude závazné až v době, kdy to vyjde ve sbírce zákonů.

Vzhledem k tomu, že se pan tajemník od začátku ohání tím, že mám něco proti našemu úřadu, pak musím ještě jednou zopakovat, že proti lidem na našem úřadu nic nemám ani jsem neměl. Začínám mít ale pocit, jako by úřad měl problém s tajemníkem, protože mi připadá, že se tajemník snaží svým dopisem pouze odvést pozornost od jiných problémů…

Petr Franta, zastupitel

Hlášení 23.4.2020: Zápis dětí do mateřské školy na Janově

Zápis dětí do mateřské školy na Janově pro školní rok 2020 až 2021 se uskuteční ve dnech 4. až 15. května.

Vzhledem k mimořádné situaci proběhne zápis bez osobní přítomnosti dětí i rodičů.

Veškeré informace získají zájemci na webových stránkách základní školy a mateřské školy při fakultní nemocnici Plzeň www.skola-pri-fn-plzen.cz nebo na telefonním čísle 371 782 866 .