Nové možnosti, nové aktivity, nové sporty, ale prostory chybí…

Dobrý den Vážení spoluobčané,

přicházím za vedením města s dalším návrhem projektu, který by město mohlo zařadit do Strategického plánu města.

Pokud budete věnovat pár minut přečtení návrhu TJ Hrádek, který jsem rozeslal všem zastupitelům a na oficiální kontaktní adresu městkého úřadu, dozvíte se, že návrh obsahuje několik variant.z nichž jedna varianta nabízí komplexní služby obyvatelům města v oblasti relaxace, kultury a samozřejmě i sportovních možností, které v Hrádku zatím nejsou dostupné právě z důvodu nedostupnosti kvalitního zázemí.

Věřím, že vedení města i vy, obyvatelé, najdete na projektu pozitiva a možné přínosy pro celé naše město a možná i pro široké okolí.

David Redl
zastupitel
předseda TJ Hrádek

Dvojí metr

Na zasedání zastupitelstva dne 30.4.2020 byl na programu jednání bod o prodeji pozemků. O pozemky požádala Správa železnic v rámci rámci revitalizace trati Rokycany – Nezvěstice.

Rada města (Sobotková, Sobotka, Rousek, Richtr, Kotyzová) jednomyslně odsouhlasila prodej pozemků, bez jakýchkoliv výhrad. Díky tomu rada města předala doporučení zastupitelům, aby s prodejem pozemků Správě železnic souhlasili.

Asi by na tom nebylo nic zvláštního, kdyby přesně před rokem ta samá rada nedala opačné doporučení na žádost o prodej pozemku jednoho z občanů našeho města.

Dva stejné požadavky na prodej kousků pozemků a dva naprosto opačné přístupy pro prodej pozemků ze strany rady města.

Před rokem nám z rady bylo sděleno, že město pozemky neprodává, protože je to nastolený standard z předchozích let, který je doporučeno dodržovat. Samozřejmě, že to byl nepsaný standard a platí jen pro někoho a jenom někdy, ale to se bohužel člověk dozví až později.

Moje otázka byla celkem jednoduchá. Proč město nechce prodat kousek pozemku města občanovi, který zde bydlí, ale nějaké cizí firmě pozemky prodat chtějí? Proč není stejný metr pro všechny? Proč je občan našeho města něco míň než firma, který s městem nemá nic společného?

Víte proč? Protože ti, co se snaží ukázat, jak tady vládnou, mají strach! Mají strach z toho, že by se Správa železnic mohla domáhat soudní cestou odprodeje pozemmků a nikdo s ní nechce jít do křížku.

Jinými slovy na občana našeho města, kterého mají v hrsti si umí došlápnou a také si došlápli, ale Správa železnic pozemky získala.

Je to takové to „hrdinství“, kdy ví, na koho si můžu dovolit a na koho ne a podle toho se také chovají.

Nejsem ani zastáncem prodeje pozemků ani odpůrcem prodeje pozemků, jde mi jen o to, aby lidé v tomhle městě věděli, že s nimi bude jednáno jako s kýmkoliv jiným a ne podle toho, jak má někdo dobrého právníka.

Nesouhlasím s tímto přístupem a příčí se mi tento dvojí metr.

Petr Franta, zastupitel

Je třeba hledat způsob, důvod máme!

Vážení spoluobčané,

reaguji na schválený strategický plán města, ke kterému jsem se chtěl vyjádřit na zasedání zastupitelstva. Po mých úvodních připomínkách jsem byl zastaven MUDr. Richtrem, kdy konstatoval, že čas na jednání zastupitelstva není určen k diskuzi o předloženém návrhu, ale pouze k odhlasování dokumentu.

Starostka nás v této souvislosti informovala o tom, že strategický plán města je dynamický dokument, který se bude měnit na základě podnětů.

Rád tedy využívám této nabídky, a přicházím se svým prvním návrhem na zařazení projektu do Strategického plánu, o kterém se domnívám, že by mohl oslovit obyvatele našeho města.

Návrh jsem zaslal vedení města a všem zastupitelům. Zároveň jej tímto způsobem předkládám i široké veřejnosti.

David Redl, zatupitel

Hlášení 24.4.2020: Uvolňování mimořádných opatření

Vláda zrychlila scénář uvolňování mimořádných opatření.

Od dnešního dne se mění pravidla pro pohyb a pobyt na veřejnosti a rovněž rozhodla, že urychlí naplánovaný scénář otevírání obchodů a provozoven.

Od 27. dubna budou otevřeny vybrané provozovny, autoškoly, posilovny a fitness centra bez využití zázemí, bohoslužby do 15. osob za přesně definovaných podmínek, knihovny a venkovní prostory zoologických a botanických a zoologických zahradách.

Bližší informace zjistíte na webových stránkách města.

O dalším uvolňování vás Budeme průběžně informovat.

Máme šestnáctého zastupitele? Odpovědi na dotazy tajemníka

Tajemník našeho úřadu zaslal dne 16. 4. 2020 otevřený dopis všem zastupitelům s tím, že článek, který jsem zveřejnil na stránkách Hrádeckého zpravodaje „Máme šestnáctého zastupitele?“ může zejména u neinformovaných čtenářů vyvolat různý výklad skutečností. Já tomu přesně nerozumím, co tím tajemník myslí, protože se mi nikdo neozval, že by v textu bylo uvedeno něco nepochopitelného. Důležité je, že se jedná o můj pohled na to, jak se chová tajemník při jednání zastupitelstva a z logiky věci může dojít k tomu, že neinformovaný čtenář může nabýt dojmu, že je něco špatně, protože ti informovaní vědí.

Pokud by se pan tajemník chtěl na něco zeptat pouze mě, mohl to udělat přímo a neadresovat dopis všem zastupitelům očekávajíc asi morální podporu. Té se mu jaksi nedostalo. Proč? Já věřím, že čtenářům mých článků nemusím vše vysvětlovat, protože je považuji za dostatečně informované a inteligentní na to, aby si svůj názor udělali sami bez jakékoliv pomoci.

Protože nám zastupitelům tajemník potvrdil svým druhým emailem, že se jedná o oficiální otázky této úřední osoby a trval na mé odpovědi, a současně v druhém emailu naznačil, že mu na jeho otázky nechci odpovídat a spekuloval, proč tomu tak asi je, rozhodl jsem se, že dopis pana tajemníka s jeho otázkami zveřejním a veřejně mu i odpovím. Chci tím předejít podezření pana tajemníka nebo ostatních, kteří dopis obdrželi, že nejsem schopen na jeho otázky, které dával přes měsíc dohromady, odpovědět.

Uvedu zde celý dopis, který jsme obdrželi od tajemníka a pod jeho textem se vyjádřím k jednotlivým otázkám, některým nesrovnalostem v něm uvedených a k obsahu některých vět.

Zde je dopis tajemníka adresovaný všem zastupitelům našeho města:

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

dne 15. března byl na webových stránkách www.hradeckv-zpravodaj.cz zveřejněn příspěvek pod názvem „Máme 16. zastupitele“. Autorem příspěvku, který jej na web také umístil, byl pan zastupitel Petr Franta.

V příspěvku jsou zpochybněny principy fungování MěÚ v Hrádku a funkce tajemníka městského úřadu. Konstatování uvedená v příspěvku nejsou konkrétně doložena, jen naznačena. To vzhledem k zveřejnění může vyvolat různý výklad skutečností, které jsou popsány, zejména u neinformovaných čtenářů.

Proto žádám pana zastupitele Petra Frantu, o vysvětlení skutečností, které v příspěvku uvedl. Zejména pak konstatování:

 • tajemník téměř do všeho mluví, ale o ničem během zasedání nerozhoduje – z jakého důvodu má tedy tajemník povinnost se zasedání zastupitelstva zúčastňovat?
 • tajemník … který se dostal do své funkce a na zasedání zastupitelstva jen díky tomu, že ho tam dosadila naše paní starostka – tzn., že při výběru tajemníka nebylo postupováno v souladu se zákonem?
 • tajemník … zatajil některým zastupitelům informace týkající se dotačního programu, z důvodu, aby se nemohli lépe připravit na jednání – o které konkrétní informace se jednalo?
 • tajemník … si nemůže dovolit před jednáním zastupitelstva města písemně požádat zastupitele o zaslání usnesení, o kterých zastupitelé ví, že je budou na jednání zastupitelstva předkládat k hlasování, stejné jako žádat o zaslání dotazů, které zastupitelé budou v průběhu jednání vznášet a nevyplynou až ze samotného jednání?
 • tajemník … čím porušuje veřejný zájem a je ve střetu zájmů – v jakých konkrétních situacích tajemník porušil veřejný zájem a kdy se dostal do principu střetu zájmů, kdy upřednostnil zájmy své strany resp. radnice před zájmem veřejným?
 • tajemník … proč nemůže před hlasováním upozornit členy zastupitelstva na ustanovení Zákona o střetu zájmu a proč je toto upozornění hloupost; kteří zastupitelé jsou dle zastupitele Petra Franty ve střetu zájmů a v jakých situacích?
 • co městský úřad porušil, když panu zastupiteli Petru Frantovi požadovaný dokument zaslal až po 25 dnech?

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

nejsem příznivcem komunikace tohoto typu, a protože nejsem zvoleným politikem, čas strávený přípravou textu si dovedu představit užít příjemněji a účelněji. Věřím, že v tomto nenajdu zalíbení. Jsem skromný, obvykle mi stačí minutka slávy – jiným nestačí ani hodiny. 

Přesto očekávám, že pan zastupitel Petr Franta vyjde vstříc žádosti o stručné a jasné vysvětlení skutečností uvedených v publikovaném příspěvku.

Podepsán: Ing. Jiří Drnec, tajemník, Město Hrádek

Nyní se pokusím reagovat na text, který jsem od tajemníka našeho úřadu obdržel. Text tajemníka zde zvýrazním, aby nedošlo k záměně mezi textem tajemníka a mým.

dne 15. března byl na webových stránkách …
Článek vyšel již 5. března.

V příspěvku jsou zpochybněny principy fungování MěÚ v Hrádku a funkce tajemníka městského úřadu.
Tahle věta je naprostý nesmysl, kterou si tajemník vymyslel a zatáhl do toho celý MěÚ v Hrádku. Nikde v článku nejsou zpochybněny principy fungování MěÚ v Hrádku, protože celý článek se týká pouze zasedání zastupitelstva a chování tajemníka na těchto jednáních. Jak si může tajemník dovolit své chování spojovat s fungováním městského úřadu a zatahovat své podřízené do něčeho, s čím oni nemají nic společného a nemohou ani ovlivnit. Naopak, já osobně mám s ostatními pracovníky městského úřadu ty nejlepší zkušenosti. Pokud má pan tajemník pocit, že jsou zpochybněny principy fungování městského úřadu, pak může dát podnět kontrolnímu výboru, který se tím bude zabývat.

Konstatování uvedená v příspěvku nejsou konkrétně doložena, jen naznačena.
Jak může položit tajemník tuto otázku, když byl u všech jednání přítomen a on je ten, který tvoří zápisy zastupitelstva?
Proč bych napsat článek, který by nebyl podložen fakty?
S nástupem našeho tajemníka do funkce se začaly zápisy dělat heslovitě, protože nedílnou součástí zápisů ze zastupitelstva je audio záznam. Na jednom ze zastupitelstev jsme se proti tomuto formátu ohradili (nejen zastupitelé, ale i občané), ale moc jsme si nepomohli. Na tom samém zastupitelstvu jedna ze zastupitelek ODS řekla, že pokud někdo něco neví, tak se má obrátit na paní starostkou, která mu ráda pomůže, což může být také návod, jak postupovat, když mi není něco jasné.
Pokud chce pan tajemník zjistit, zdali konstatování jsou či nejsou doložena, tak mi nezbývá než mu sdělit, aby sklidil plody své práce a zaposlouchal se do několikahodinových audio záznamů, protože ze zápisů se k tomuto tématu nic nedozví.
V souvislosti s tématem zápisů ze zasedání zastupitelstva mě oslovilo několik občanů s tím, že se ze zápisů nedá nic zjistit. Já jim musím dát za pravdu, a abych ukázal na příkladu, jak se čtou informace z těchto zápisů, připravil jsem soutěž na pátek 1. 5. 2020 na těchto stránkách, kde bude soutěžní otázka z jednoho ze zápisu a odpověď bude ohodnocena malou finanční částkou. Pokud by se soutěž ujala, budeme v ní pokračovat, materiálů máme dostatek.

To vzhledem k zveřejnění může vyvolat různý výklad skutečností, které jsou popsány, zejména u neinformovaných čtenářů.
Toto je z mého pohledu zvláštní názor, protože já mám naprosto opačnou zkušenost se svými čtenáři. Nikdo se mi neozval s tím, že text je nesrozumitelný a nechápe podstatu článku. Nevím, kdo se konkrétně skrývá za “neinformovaným čtenářem”, protože každý, kdo by chtěl, tak si informace najde.

Nyní k položeným otázkám panem tajemníkem:

 • tajemník téměř do všeho mluví, ale o ničem během zasedání nerozhoduje – z jakého důvodu má tedy tajemník povinnost se zasedání zastupitelstva zúčastňovat?
  Nevím, na základě jakého textu mi tajemník položil tuto otázku, protože jsem v článku nic o povinnosti či nepovinnosti nepsal. Ale abych vyšel našemu panu tajemníkovi vstříc, byť mi otázka velice zarazila, protože se na ni dá odpovědět pouze citací zákona o obcích, který je denní chléb našeho pana tajemníka.
  Takže dle Zákon o obcích č.128/2000 Sb., § 110 odstavec 5) Tajemník obecního úřadu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva obce a schůzí rady obce s hlasem poradním.
  Čili tajemník má povinnost se zúčastnit zasedání zastupitelstva dle zákona, ale má pouze poradní hlas, nemůže hlasovat – rozhodovat, což odpovídá větě “téměř do všeho mluví, ale o ničem během zasedání nerozhoduje”. Snad jsem to vysvětlil dostatečně jasně, jak jsem znění věty právní převedl do věty běžné mluvy. 
 • tajemník … který se dostal do své funkce a na zasedání zastupitelstva jen díky tomu, že ho tam dosadila naše paní starostka – tzn., že při výběru tajemníka nebylo postupováno v souladu se zákonem?
  Opět otázka, která nemá základ nikde v textu, protože jestli to bylo či nebylo v souladu se zákonem, jsem nikdy a nikde nezpochybnil a pan tajemník opět asi špatně četl nebo pochopil text článku, protože já píši o voze a tajemník o koze.
  Zdali bylo či nebylo postupováno dle zákona při výběru tajemníka musí snad vědět on sám, protože já tam neseděl, když ho vybírali nebo jmenovali. Abych ale tajemníkovi odpověděl, tak to bylo právě naopak. Díky tomu, že se postupovalo dle zákona, se pan tajemník na zasedání zastupitelstva dostal.
  K vysvětlení textu “dosadila naše paní starostka” opět zalistujeme v zákoně 128/2000 Sb. Zákon o obcích, § 103 odstavec 3) Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů bez souhlasu ředitele krajského úřadu je jmenování a odvolání tajemníka obecního úřadu neplatné.
  Má někdo pochybnosti o tom, že by paní starostka jmenovala do funkce tajemníka člověka, kterého by tam nechtěla? Asi o tom nikdo nepochybuje, proto na místě tajemníka městského úřadu máme člověka, se kterým si dnes tak krásně dopisujeme.
 • tajemník … zatajil některým zastupitelům informace týkající se dotačního programu, z důvodu, aby se nemohli lépe připravit na jednání – o které konkrétní informace se jednalo?
  A jsme u toho zase. Najdete někde v článku slovo zatajil? Pan tajemník tvrdí, že já tvrdím… Začínám mít pocit, že dopis pana tajemníka ohledně neinformovaných čtenářů je spíše o něm, než o těch druhých. Je mrzuté, jak si někdo vykládá, upravuje a doplňuje text, který se mi snaží vložit do úst. V každém případě jsem se odkazoval na dokument, o který jsem si na zasedání zastupitelstva požádal, protože byl zmiňován během jednání zastupitelstva jako ten, který byl důvodem změny systému dotací. Tento dokument jsem obdržel až po 25 dnech od mé žádosti, tedy 25 dnů po tom co se o úpravách hlasovalo. Pan tajemník o dokumentu věděl, také věděl, že není součástí zveřejněných podkladů pro jednání. Proč tajemník nedal dokument do podkladů pro jednání, je otázka na kterou si dnes již odpovím sám. Protože mu to zákon neukládá.
  Připravuji článek o novém systému dotací, kde tento dokument, který jsem obdržel ukáži, abyste měli představu, proč se musel tak narychlo změnil systém dotací v našem městě.
 • tajemník … si nemůže dovolit před jednáním zastupitelstva města písemně požádat zastupitele o zaslání usnesení, o kterých zastupitelé ví, že je budou na jednání zastupitelstva předkládat k hlasování, stejné jako žádat o zaslání dotazů, které zastupitelé budou v průběhu jednání vznášet a nevyplynou až ze samotného jednání?
  Je smutné, že opět musím konstatovat, že takové tvrzení jsem nikdy nenapsal a je zajímavé, jak byl text tajemníkem pochopen a čemu přikládá pozornost. Tajemník si samozřejmě může dovolit napsat komukoliv cokoliv, to mu nikdo nebere, ale podstatou textu bylo to, že vás tajemník veřejně pranýřuje za to, že mu dokument nepošlete do druhého dne. To je opravdu moc, co si tajemník dovoluje. Je vidět, že se pan tajemník ohání zákonem jen, když se mu to hodí, protože tohle byla jeho vlastní iniciativa, kterou mu žádný zákon neukládá.
  Například dne 16.4.2020 byla panu tajemníkovi položena otázka od jednoho ze zastupitelů týkající se komunikace mezi mnou a tajemníkem, proč svůj názor na můj článek píše všem zastupitelů, když se všichni zasedání zúčastnili a vidí, co se kolem nich děje, tak zdali by mohl svůj úmysl vysvětlit. Hádejte, za jak dlouho tajemník na tak jednoduchou otázku odpověděl? Pan tajemník dosud (23.4.2020) na tak jednoduchou otázku neodpověděl. Mě to také zajímá, zdali se jedná o iniciativu tajemníka nebo to dostal za úkol.
 • tajemník … čím porušuje veřejný zájem a je ve střetu zájmů – v jakých konkrétních situacích tajemník porušil veřejný zájem a kdy se dostal do principu střetu zájmů, kdy upřednostnil zájmy své strany resp. radnice před zájmem veřejným?
  Ale opět jsem nikde nepsal o tom, že by byl tajemník ve střetu zájmu nebo, že porušuje veřejný zájem. Je těžké být obviňován z něčeho, co jsem neudělal.
  To co jsem popsal v posledním odstavci ohledně petice je pro mě jasná známka toho, že by tajemník měl hájit veřejný zájem. Nedokážu si totiž představit jasnější důkaz veřejného zájmu, než petice podepsaná stovkami lidí v našem městě. Ať si čtenář sám posoudí, zadli je to dostatečný důkaz proto to, aby byl tento zájem hájen.
 • tajemník … proč nemůže před hlasováním upozornit členy zastupitelstva na ustanovení Zákona o střetu zájmu a proč je toto upozornění hloupost; kteří zastupitelé jsou dle zastupitele Petra Franty ve střetu zájmů a v jakých situacích?
  Takže se zase podíváme do zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích, § 83 odstavec 2) Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat.
  Takže je to povinnost zastupitele, pokud by byl ve střetu zájmu, nikoliv tajemníka.
  A teď asi to nejdůležitější. Hlasovali jsme o tom, kolik peněz se vyčlení pro spolky a organizace v našem městě. Čili nikoli o tom kolik korun dostane konkrétní spolek či organizace z takto odhlasované částky. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecnou částku z rozpočtu, která je ve výsledku pro spolky a organizace nenároková, tak David Redl nemohl být ve střetu zájmu, protože nehlasoval o žádných penězích pro svou organizaci, ale pouze o částce vyčleněné z rozpočtu města pro všechny spolky a organizace.
  Kdyby byl David Redl ve střetu zájmu, protože je veden v tělovýchově, tak by musel být ve střetu zájmu i člen zastupitelstva za rybáře nebo včelaře (doufám, že mám správné informace). Nikdo z nich nebyl ve střetu zájmu, ale poukázáno bylo pouze na Davida Redla. Já osobně nepovažuji jednání tajemníka za náhodu nebo neznalost. Tento případ je pro mne ukázkou naprosto neprofesionálního jednání. Nevím, který zákon mu ukládá se takto chovat, nebo který zákon podle něho David Redl a ostatní porušili.
  K poslední části otázky jen odkážu na výše citovaný text zákona, jinými slovy já nejsem ten, kdo bude ukazovat na druhé zdali jsou ve střetu zájmu.
 • co městský úřad porušil, když panu zastupiteli Petru Frantovi požadovaný dokument zaslal až po 25 dnech?
  Je to pořád dokola. Nikde jsem nepsal, že by úřad něco porušil nebo snad ano? Jen jsem poukázal na to, že tajemník chce odpověď na svůj email do druhého dne před zastupitelstvem, ale mě odpoví po 25 dnech. Dle zákona měl ještě pět dní k dobru. Já chci jen ukázat, že pokud si budu na někoho stěžovat, že mi není schopen do druhého dne odpovědět, tak bych měl ukázat, že já jsem takovej frajer, kterej to do druhého dne umí a ukáže to všem, jak se to má dělat, když už chci někoho kritizovat. Právě proto jsem psal o tom, že by si měl tajemník nejprve zamést před vlastním prahem než začne poukazovat na špatnou práci druhých. Tato vlastnost bohužel zakotvena v zákoně není.

Text emailu od tajemníka pod otázkami:

nejsem příznivcem komunikace tohoto typu, a protože nejsem zvoleným politikem, čas strávený přípravou textu si dovedu představit užít příjemněji a účelněji
Ano pane tajemníku, přesně tak. Nejste zvoleným politikem, proto si dovolím Vám připomenout, že mě dalo svůj hlas v posledních volbách 281 voličů. Pokud s námi zastupiteli jednáte, tak si uvědomte, že skrze nás vyjadřujete svůj postoj i vůči lidem, kteří nám dali svůj hlas.

Jsem skromný, obvykle mi stačí minutka slávy – jiným nestačí ani hodiny.
Zde uvedu jednou pravdu, která není z mé hlavy. Skromností se lidé nechlubí. To je totiž podstata těchto lidí, takže tuhle větu by skromný člověk nikdy nemohl napsat. Dnes mohu s klidným svědomím napsat, že tajemník rozhodně skromný není a mám to potvrzené.
K poslední části věty. Pokud si poslechnete několik zasedání zastupitelstva, tak zjistíte, že panu tajemníkovi rozhodně minuty nestačí.

Přesto očekávám, že pan zastupitel Petr Franta vyjde vstříc žádosti o stručné a jasné vysvětlení skutečností uvedených v publikovaném příspěvku.
Pan tajemník si musí uvědomit, že není ředitelem zeměkoule a nebude mi určovat, jak mám psát své odpovědi. Respekt a úcta musí být vzájemná a pokud se někdo takto chová, tak nemůže očekávat respekt od druhých.

Bohužel nemám jinou možnost, jak se bránit jednotlivým útokům našeho tajemníka, než zveřejněním stavu, který je můj pohled na danou věc. Pokud jsem se ohradil k výpadům našeho tajemníka na zasedání zastupitelstva, tak to zůstalo vždy bez odezvy. Pokud se dodnes k chování našeho tajemníka neohradila paní starostka, která ho přímo řídí, pak je to z její strany považováno za “normální jednání” našeho tajemníka, s čímž já naprosto nesouhlasím a budu proti tomu bojovat.

Na základě položených otázek je patrné, čemu tajemník přikládá váhu a co je pro něj důležité. Je to jen další důkaz toho, o čem jsem psal v prvním článku(link), kde jsem ukázal na chybějící vlastnosti našeho tajemníka tak, jak mu to ukládá kodex úředníka např. chovat se s nejvyšší mírou zdvořilosti, vstřícnosti a ochoty a bez jakýchkoliv předsudků a mnoho dalšího. Tyto chybějící vlastnosti zákon nepostihuje, tudíž pro někoho nemají žádný význam. Vždy jsem se v životě bál toho, aby nám zákon neříkal, že se například máme pozdravit, protože to už by s námi bylo zle. Bohužel pro některé lidi to bude závazné až v době, kdy to vyjde ve sbírce zákonů.

Vzhledem k tomu, že se pan tajemník od začátku ohání tím, že mám něco proti našemu úřadu, pak musím ještě jednou zopakovat, že proti lidem na našem úřadu nic nemám ani jsem neměl. Začínám mít ale pocit, jako by úřad měl problém s tajemníkem, protože mi připadá, že se tajemník snaží svým dopisem pouze odvést pozornost od jiných problémů…

Petr Franta, zastupitel

Hlasovací anomálie nám chrání místostarostu

Anomálie, související s funkcí místostarosty

Už jsem toho od svého zvolení do zastupitelstva města zažil poměrně dost. A vždy si říkám, že mě už nemůže nic překvapit, ale každé další zastupitelstvo mě přesvědčí o opaku.

Na posledním zastupitelstvu dne 6.2.2020 jsem se mimo jiné setkal z mého pohledu se zvláštní anomálií.

Jsem si vědom, že moje sdělení je pouze pro ty co nad věcmi mají snahu přemýšlet a dočtou informaci do konce. Ostatní jakmile zjistí, že psaná informace dostatečně neoslavuje současné vedení, ale poukazuje na nelogická rozhodnutí a argumentaci, komentář samozřejmě dočítat nebudou.

O co tedy jde? O to jak funguje zastupitelstvo a vedení města. Nebo spíše jak by fungovat mělo. Proč je tam tolik lidí a proč se zastupitelstvu říká kolektivní orgán.

Nebudu psát podrobnosti, i když po svém zjištění bych asi měl. V tomto konkrétním případě šlo o situaci, kdy se v plénu zastupitelstva probírala otázka rekonstrukce kulturního domu a jeho vybavení. Tuším, že to již byl poslední bod programu jednání, diskuze.  Starostka zmínila nutnost rekonstrukce kulturního domu. Máme letitý kulturní dům a já sám považuji za důležité jej zrekonstruovat. Tady je nutné předeslat, že přesně v těchto hlasováních má být úplně jedno, jestli je někdo ve vládnoucí koalici, nebo v opozici, tady jde o dobrou věc pro všechny naše občany s přesahem na celé okolí a výsledek má být většinové hlasování pro každou dobrou věc, která nám v tomto záměru pomůže. Za mě je to téma důležité, které chci, aby se vyřešilo co nejlépe, co nejkvalitněji, nejkomplexněji a finančně co nejefektivněji. Přeci jen se bavíme o rekonstrukci a obměně vybavení na další desítky let.

Po vyslechnutí veškerých argumentů a informacích o finanční situaci města, kterou nám vždy rád sdělí náš tajemník, (samozřejmě nezapomene podotknout, že jde o jeho „minuty slávy“ jak svým projevům s oblibou říká) a po připomenutí, že náš rozpočet není nafukovací, jsem dostal nápad, že bych jako zastupitel navrhl úkol pro místostarostu našeho města. O úkolech pro starostku se ví,  není jich málo, ale ze zasedání zastupitelstev jsem neslyšel o jediném úkolu, který by byl přímo směřován na našeho místostarostu, ale možná se pletu. Osobně ho považuji za méně využívaného, ale také se můžu plést a samozřejmě přijmu obhajobu v podobě argumentace, kolik práce má za sebou, kolik mu bylo usneseními přiděleno konkrétních úkolů a kolik jich dotáhl do konce a s jakým výsledkem. Každý si pak může udělat obrázek o tom, jaký je poměr cena/výkon, jak se říká…

V uvedené souvislosti jsem tedy navrhl konkrétní úkol pro místostarostu. Má zjistit a průběžně sledovat veškeré dotační tituly, které by bylo možné uplatnit v rámci plánované rekonstrukce a výměny technického vybavení našeho kulturního domu. Pokud najde takový dotační titul, přizpůsobili bysme tomu aktuálně to, co chceme vyměnit či zrekonstruovat, zkrátka pružně by se reagovalo na nabídku. Přišlo mi to zcela logické. Dám vám k tomu příklad: je seznam věcí, které se v KD musí udělat a na posledních místech bude například výměna táhel, lanoví a opon. Nebo výměna zvukové aparatury. Pokud by místostarosta zjistil dotační titul, který by nám umožnil, vyměnit například audio aparaturu, tak toho využijeme, a v seznamu požadavků dostane tato činnost prioritu. Ušetří nám to hlavně peníze z rozpočtu a přitom dosáhneme stejného konečného výsledku. Na to většina zastupitelů reagovala kladně a moji myšlenku nikterak nezamítli.

Ale moje nadšení vystřídalo překvapení. Nyní totiž přijde ta anomálie. Náš místostarosta mi sdělil, že se mu mnou navržený úkol nelíbí, že s úkolem rozhodně nesouhlasí a že by mohl třeba navrhnout, abych tento úkol zpracoval já. Do pléna se pak pro jistotu vyjádřil ve smyslu, že je to zbytečná práce,  že v tom nevidí smysl a že se to dělá jinak. Zkrátka všem vysvětlil, že ten úkol nechce a že se mu nelíbí. Umím to pochopit, muselo to pro něj být překvapení. V našem městě asi totiž neexistuje zápis zastupitelstva, kdy zastupitel přímo úkoluje starostu nebo spíše místostarostu. Nebylo to u nás zvykem. Nové vedení sice tvrdí, že mnoho věcí chtějí dělat nově, ale zároveň vždy podotknou, že je nejvíc zatěžuje napravovat zásadní chyby minulého vedení. (Tady musím opět podotknout, že tato argumentace je přinejmenším směšná. Každý kdo nad věcmi přemýšlí přeci ví, že minimálně třetina současných zastupitelů seděla v zastupitelstvu právě i minulá období a někteří tam sedí dokonce již od revoluce. Například starostka. Kdyby mi někdo chtěl oponovat, že proti tomu nemohli nic dělat, pak mi musíte vysvětlit proč?! Starostka byla dokonce 8 let místostarostkou, byla i v radě, byla tedy u veškerého dění, proč tedy neupozorňovala na chyby zastupitelstvo již dříve? Dnes by nemusela řešit kostlivce. Ale upozorňovat na chyby není populární, a přináší to svá negativa, vím o tom své, a vy už taky… O tom si ještě někdy řekneme své). Pochopili jste tedy správně občané, pokud si tedy v tomto směru vedení stěžuje, třetina současných zastupitelů si stěžuje hlavně na sebe a to je opravdu úsměvné.

Ale zpět ke zmíněné anomálii…

Výsledek mého snažení usnést se na úkolu pro místostarostu tedy je, že některých zažitých zvyků se vedení prostě hodlá držet i nadále. Nemohou tedy připustit, aby „řadový“ zastupitel dával přímé úkoly místostarostovi.

Myslíte si, že je to přehnané? Pokud ano, dovedete mi tedy rozumně vysvětlit chování zastupitelů? S mým nápadem souhlasili, nikdo nevystoupil s žádnou negativní poznámkou proti mému návrhu a přesto se krom mě a zastupitele Franty všichni do jednoho raději zdrželi hlasování. Takže žádný úkol se nekoná, snahy ušetřit peníze z rozpočtu jsou asi pro ostatní zastupitele zbytečné, což se domnívám není v souladu se zákonnou povinností „péče řádného hospodáře“.

Tak jak je to? Smíme místostarostovi za jeho plat přidělit úkoly, nebo je v Hrádku nějaká anomálie a místostarosta, je nějak „hájený“ ?

Informace pro ty, kteří budou opět slepě argumentovat, a hledat chybu všude jinde, napíši jediné: Pokud si přečtete zákon o obcích, dočtete se, že se nepletu. A z osobní zkušenosti vím, že v jiných městech je přidělování přímých úkolů celkem běžná praxe.

Jako zastupitel vědom si své odpovědnosti za jednání ve své funkci, vědom si i své trestněprávní odpovědností a jako zastupitel se smyslem pro neporušování obecných povinností s tím, že rozhodování budu činit s potřebnými znalostmi a pečlivostí, většinou tedy se zájmem sleduji, jak ke své odpovědnosti přistupují ostatní zastupitelé, místostarosta a starostka, a často si vnitřně říkám, jestli to co dělají opravdu myslí vážně?

O tom ale opravdu zase jindy…

Je třeba, aby si každý dělal na věci svůj názor. Můj komentář tedy berte pouze jako námět k zamyšlení.

Mgr. David Redl
zastupitel

ONLINE přenos z jednání zastupitelstva

TJ Hrádek zprostředkuje ONLINE přenos ze zasedání zastupitelstva, které se bude konat 6. 2. 2020 od 17:00 hodin. Bude se přenášet zvuk i video, takže pokud vás jednání zajímá a nemůžete se ho osobně zúčastnit, můžete ho sledovat z pohodlí domova na své počítači, telefonu nebo chytré televizi, podporující tento formát přenosu.

Jedná se o průkopnický krok TJ Hrádek v našem městě, který by se mohl stát, pokud budou občané s tímto přenosem spokojeni, standardem, který by přinesl informace široké veřejnosti. Doufejme, že nenastanou žádné technické problémy a podaří se historicky první ONLINE přenos odvysílat.

Takže každý kdo bude mít zájem, sledujte naše FCB stránky zítra od 17 hodin. Pokud nás nezklame technika, každý zájemce by zde měl najít přímý přenos z jednání.
Citace ze stránek Facebook TJ Hrádek

Více informací naleznete na stránce Facebook TJ Hrádek

Nájemné MUDr. Starkové

Ze zápisu rady města, jsem se dozvěděl stejně asi jako vy ostatní, že MUDr. Starková odmítla nabídku levnějšího nájmu od firmy Promabyt a.s. a “zatepla” tato informace proběhla i na sociálních sítích, takže předpokládám, že o tom asi všichni víte.

Co vlastně víte?

Předem upozorňuji, že mi paní doktorka Starková požádala, abych už se v tom “nepitval”, že je to pro ni velmi těžké. Bohužel jsem to nevydržel a musím vám napsat pár řádek, abych se vám ukázal trochu jiný pohled na danou věc a třeba i vy uvidíte věci trochu jinak než se vám na první pohled zdály.

Jsem zastupitelem a kdokoliv mi požádá o pomoc, tak se mu snažím vyhovět, samozřejmě pokud to je alespoň trochu možné. Proč to píši? Bude to již rok, co se snažím pomáhat jako zastupitel paní doktorce, které si nesmírně vážím. O pomoc mi nepožádala, jak asi předpokládají ti co ji znají, ale já jsem jí svou pomoc nabídl. Po tom všem, co jsem za ten rok zažil mi zpráva z rady města, která sděluje odmítnutí levnějšího nájmu paní doktorkou přišla jako pěst na oko. Vám ne?

No chápete to? Paní doktorka požádá město o finanční pomoc, kterou se podařilo získat až po velkém “humbuku” a následně odmítne levnější nájem? Přijde to někomu normální? Kdo uvěří zprávě, od lidí, kteří se většinově celou dobu snažili paní doktorce finanční pomoc odepřít? Stačí se podívat do zápisu onoho jednání zastupitelstva, na základě kterého vznikla petice.

Paní doktorka nestála o to, aby se medializovala její žádost o finanční pomoc, nestála o publicitu, ani o to, co přišlo po tom všem. Miluje svou práci a děti, které k ní chodí, nechce se zabývat žabomyšíma válkama, nestojí o to, aby se musela přít s ostatními. Proto se lidé za paní doktorku postavili a to přineslo nejen úspěch, ale i tu odvrácenou tvář úspěchu…

Položme si otázku, která asi napadne úplně každého.

Proč by rada města zveřejnila něco, co nemusí být ve skutečnosti tak, jak je napsáno?

Tahle otázka mi napadla taky a nebylo tak těžké na ni najít odpověď. Hledejte také a pokuste se číst mezi řádky.

Představte si, že politicky vládnete a objeví se někdo, kvůli komu utržíte politickou nakládačku. Copak asi uděláte, aby se to již nikdy neopakovalo? Jak se zachováte, pokud se cítíte “ponížení” ve své politické funkci?

Představte si, že jste politik, který dostal díky paní doktorce na frak, tedy já to tak vidím v případě vítězství finanční pomoci paní doktorce, o kterou vedení města nemělo zájem. Co takový politik udělá, aby se mu taková revolta již neopakovala?

Co takhle napsat, že ta paní doktorka dostala jednorázovou finanční pomoc a schválně odmítla levnější nájem. To je super nápad, protože lidi tomu uvěří resp. uvěří všemu, co napíšeme, nebo ne? Nemají důvod pochybovat o nás, zvolili si nás, věří nám. Když to napíšeme, tak paní doktorka bude mít po žížalkách, protože na ni lidi začnou koukat jinak a jen tak ruku do ohně za ní nepoloží. Lidé se budou ptát, když dobrovolně odmítne levnější nájem a chce přitom finanční pomoc, tak je asi nějaká divná. Už ji asi nebudeme mít rádi, už ji nebudeme podporovat. A politik? Ten si mne ruce, jak to dobře vymyslel.

Jasně, že vám tahle verze připadá jako blbost, to by přece neudělali. Pokud tomu věříte, proč věříte i tomu, že paní doktorka bude dobrovolně platit vyšší nájem resp. odmítne nižší? Pořád vám to přijde, že je vše OK? Je normální odmítnou levnější nájem? Kdo z vás by to udělal, ale hlavně proč by to dělal? Myslíte si, že je to z lásky k firmě Promabyt? Cítíte ten zvláštní pocit nesmyslnosti jednání?

Kdo z vás si položil otázku, jestli se ta zpráva zakládá na pravdě nebo co je pravdy na té zprávě? Věříte všemu, co si přečtete nebo začnete hledat, kde je zakopaný pes? Je problém jen na jedné straně? Uvěříte té zprávě a hned ji předáte dál, jako super zprávu, bez sebemenšího přemýšlení, zdali je na tom něco pravdy?

Jistě si říká, že “na každém šprochu je pravdy trochu”, proto věřím, že musela proběhnout nějaká komunikace mezi paní starostkou a paní doktorkou. Kde je tedy pravda?

Já za sebe musím říct, že si zprávy rád ověřím, abych měl jistotu, že ze mě nikdo nedělá blbce a po tom, co jsem se stal zastupitelem, si takřka ověřuji všechny zprávy, protože do mě již bylo zaseto tolik nedůvěry, že to ani jinak nejde. Předpokládám, že také nemáte rádi, když vás někdo vodí za nos a pomocí informací vytržených z kontextu nebo polopravd vás dostane do míst, kde sami být nechcete.

Protože jsem paní doktorce slíbil, že pomlčím o tom, co vím, dle jejích slov, chce mít už klid, tak nadhodím jen pár otázek, na které jsem se ptal na zastupitelstvu dne 3. 10. 2019.

Město mělo požádat o pronájem prostor pro paní doktorku od firmy Promabyt, které by pak město paní doktorce pronajalo. Šlo o to, že město zařídí vše potřebné a paní doktorka již nebude muset se stávajícím pronajímatelem jednat a platit nájem bude městu.

Na zastupitelstvu jsem se zeptal paní starostky, proč se město nedohodlo s firmou Promabyt ohledně nájmu? Světe div se, ale rozumné odpovědi jsem se nedočkal. Dočkal jsem se jen vyhýbavých odpovědí, ale pořád jsem neznal důvod, proč se město nedohodlo. Ptal jsem se tak dlouho, až mi bylo vyčiněno, že paní starostka není u výslechu. Zábavné jednání, škoda že chodí tak málo diváků (pro silnější povahy doporučuji si poslechnout audio záznam). Protože jsem se od paní starostky nedozvěděl kloudnou odpověď, tak předpokládám, že jednání mezi městem a firmou Promabyt proběhla “per huba”, vlastně je to teď asi už jedno. Můžete se zeptat, zdali existuje písemně doložitelná komunikace mezi městem a firmou Promabyt. Naštěstí máme v zastupitelstvu paní Kotyzovou, která byla v obraze a vysvětlila mi, že firma Promabyt by prostory městu pronajala, ale jen s podmínkou, že tyto prostory nesmí pronajímat třetí osobě. Jinými slovy si firma nepřeje, aby město pronajalo prostory paní doktorce nebo komukoliv jinému. Nechápu, proč mi to takhle jednoduše nevysvětlila paní starostka. Tento postoj firmy Promabyt naprosto chápu a ani já bych se asi nezachoval jinak. Na druhé straně všechny zúčastněné strany věděli, o co jde a kdyby byla vůle, která často chybí, pak by se asi i nějaká dohoda dala udělat. Musíme respektovat rozhodnutí firmy Promabyt, takže město prostory nezískalo a paní doktorka dál musí mít nájem s firmou Promabyt, jinými slovy žádná změna.

Město bylo ze hry venku, takže pravděpodobně paní starostka byla prostředníkem mezi firmou Promabyt a paní doktorkou a osobně nabízela smlouvu od firmy Promabyt paní doktorce, takový druh podomního prodeje. Ptal jsem se lidí, kteří mají nájem od firmy Promabyt, jakým způsobem jim je doručovaná smlouva o změně nájmu nebo návrhu na změnu nájmu. Odpověď byla vždy stejná – písemně. Takže předpokládám, že paní doktorka také obdržela písemně návrh smlouvy, aby si ji mohla v klidu prostudovat. Musí tím pádem existovat doklad o tom, že paní doktorka smlouvu převzala tehdy a tehdy. Souhlasíte?

Pokud byste se náhodou dozvěděli, že doklad neexistuje, protože to bylo řešeno osobně mezi paní starostkou a paní doktorkou takzvaně “per huba”, zeptejte se proč? Proč se taková věc řeší tímto nestandardním způsobem? Byla to náhoda nebo účel? Třeba je vše v pořádku a proběhlo vše standardním způsobem, ale to nezjistíte, pokud se nezeptáte.

Nevíte čemu věřit? Ptejte se, zjišťujte, ale hlavně nechte v klidu pracovat naší paní doktorku. Pravdy se doberete i bez paní doktorky, jak jsem psal, chtějte důkazy pro tvrzení, která uslyšíte a nenechte si věšet bulíky na nos a už vůbec nevěřte řečem typu “jedna paní povídala …”.

Petr Franta, zastupitel