#ToNevymyslis_2 – vyčůranost města

Mám zde další pohled na chování vedení města, ve stylu #ToNevymyslis…

To co se odehrálo, asi nejde napsat popisněji, než jako vyčůranost. Ona vyčůranost bohužel jde ruku v ruce se lží. Jsme bohužel tak daleko, že starostka na veřejném zasedání podává lživou informaci přímo zastupitelům. Lež, ať je jakákoliv, z úst starostky, dělá úřad velmi velmi nedůvěryhodným!

V tomto konkrétním případě se město zachovalo vůči tělovýchnovné jednotě (dále jen TJ) podrazácky. Což nebylo poprvé. V červnu 2021 požádalo vedení města Hrádek naši TJ o možnost přístupu na pozemky, ve vlastnictví TJ, z důvodu rekonstrukce hřiště na školním pozemku. Jde totiž o jediný nekomplikovaný přístup, na zadní pozemky školy, pro veškerý materiál a potřebnou stavební techniku. TJ samozřejmě žádosti vedení města vyhověla, a to bez jakéhokoliv finančního či jiného požadavku vůči městu.

Vyhověli jsme požadavkům města, protože víme, že rekonstrukce hřiště by nebyla možná, nebo by byla přinejmenším bez našeho souhlasu velmi komplikovaná. Mohli jsme nevyhovět, ale to by technika musela najíždět na pozemek školy z přední “vstupní” části, kolem jídelny a přineslo by to komplikace, poškození přístupu nebo vícenáklady, a utrpěla by tím i školní zahrada a to TJ nechtěla.

Netušili jsme však, že za tento dobrý skutek se město vůči TJ, po tom co nás využije, zachová zákeřně. Vedení města počkalo na dokončení rekonstrukce a následně nám vypovědělo pronájem z pozemku, který jsme měli od nepaměti pronajatý. Za starosty Perlíka byla smlouva mezi městem a TJ opakovaně obnovována po deseti letech. A nikdy nebyl problém. Poslední smlouva tak byla podepsána se starostou Perlíkem v roce 2017 a platila by do roku 2027. Ale to již neplatí, protože jsem se ze zápisu zastupitelstva dozvěděl, že město nás jen sprostě využilo k umožnění přístupu a v dalším kroku nás o léta užívaný pozemek připravilo. Navíc město požádalo TJ o odkup další části z našich pozemků. Od nástupu nového vedení města, se cílenými kroky, snaží TJ přivést ke krachu. O tom již bylo napsáno víc než dost. Nyní záměrně využívají špatné ekonomické situace TJ, a jako východisko z finanční krize nám pak nabízejí odkup našich pozemků. Asi už každému dojde k čemu byly všechny ty snahy vedení města. Ano, i o tom se psalo, a došlo na naše slova, protože za vším je především snaha vykoupit pozemky TJ.

Výpověď z nájmu pozemku před zahájením prací neřešili záměrně, protože výpověď je dvouměsíční a to by zavčas nevyřešilo přístup na školní pozemky během probíhající rekonstrukce víceúčelového hřiště, který potřebovali urychleně zajistit. Bylo pro ně tedy výhodnější, provést zmíněný úskok, až po využití vstřícnosti TJ a dokončené rekonstrukci. Řešit vše opačně, očekávali, že by to mohlo zkomplikovat jednání o povolení přístupu. Zřejmě se drželi pravidla, podle sebe soudím tebe.  

Tímto děkujeme vedení města za jejich chování a výpověď z pozemků!

Teď bych asi měl vysvětlit úvod článku o tom jak se veřejně lže.

Na jednání zastupitelstva 9.12.2021 tomu všemu nasadila korunu sama starostka, když všechny přítomné zastupitele seznámila s tím, že Rada města se usnesla TJ Hrádek vypovědět smlouvu o pronájmu.

Starostka totiž oznámila to, na čem se Rada města ještě NEUSNESLA. Usnesení, které zastupitelům sdělila, schvalovala Rada města až O TÝDEN POZĚJI po jejím vyjádření. Někdo by mohl namítnout, že to není lež, ale pouze rozhodnutí starostky za další čtyři  členy Rady města. Nedá mi to si nevzpomenout na odměnu pro strážníky hrádecké městské policie. Starostka jako velitel strážníků městské policie, a jako osoba, která dokáže dopředu sdělit budoucí výsledek hlasování Rady města, tak mohla prosadit i usnesení, které by městským strážníkům zajistilo finanční odměnu navíc, díky žádosti o dotaci, kterou mohla Rada města odsouhlasit. Místo toho se starostka může vymlouvat na rozhodnutí rady, které je neveřejné, a nikdo se tak nedozví, kdo a jak hlasoval. Nebo je to přesně tak, že starostka byla ten, kdo nechtěl, aby se odměna vyplatila. Kdo ví jak to bylo, ale kdo věří tomu, že kdyby starostka chtěla něco prosadit, tak by jí to ostatní členové rady shodili ze stolu? Je to úsměvné, když jeden z členů rady města je manžel paní starostky, jak si asi on může vyskakovat na starostku, teď myslím při jednání Rady města 🙂

Zášť vedení města vůči TJ je do očí bijící, a to i přes veškeré vstřícné kroky, které TJ podniklo k narovnání vzájemných vztahů a po všech vstřícných krocích a nabídkách TJ, které nabídly vedení města. Ovšem, po negativních zkušenostech, lžích a úskocích, které vedením města proti TJ, od roku 2018 podniká, již nemůžeme důvěřovat nikomu, kdo je ve vedení města. A je úplně jedno, zda jde o Sobotku, Richtra, Kotyzovou nebo Rouska. Nikdo ze zmíněných neumí totiž jednat na rovinu, a to je trapné.

Najde se někdo, kdo stále věří tomu, že město chce pomáhat TJ, a že chce podporovat sport?

Chronologicky seřazený sled událostí pro ty, co mají rádi fakta:

16.11.2021 starostka seznamuje Radu města s převzetím rekonstruovaného víceúčelového hřiště

1.12.2021 starostka prezentovala Radě města následující:

“Starostka seznámila členy rady s návrhem na jednání s TJ Hrádek o možnosti nájmu pozemku pro nepodnikatelské účely, případné výpovědi smlouvy, na základě které město v současné době pronajímá tělovýchovné jednotě pozemek. Tento pronájem byl součástí spolupráce města s TJ při snaze o revitalizaci areálu v minulosti.” 

9.12.2021 starostka na jednání Zastupitelstva města seznamuje přítomné zastupitele s následující informací o usnesení Rady města (která je samozřejmě nepravdivá) cituji:

“Starostka informovala o nájemním vztahu mezi městem a TJ. Týká se nájmu pozemku pro nepodnikatelské účely. TJ má od města pronajatý pozemek na 10 let. Rada města se usnesla vypovědět tuto nájemní smlouvu a požádat TJ o pronájem plochy (nebo části) škvárového hřiště z důvodu možnosti umístění několika skatových prvků na tuto plochu. Město pronajímá plochu cca 1300 m2, pozemek ale nemá vhodný tvar. Starostka bude jednat o pronájmu plochy, která je v současné době nepoužívaná.”

16.12.2021 starostka TEPRVE seznamuje členy Rady města s návrhem na vypovězení smlouvy o nájmu, což je samozřejmě s podivem, když již na zastupitelstvu oznámila výsledek tohoto usnesení o kterém ještě nebylo vůbec jednáno:

“Starostka seznámila členy Rady města s návrhem na vypovězení smlouvy o nájmu pozemku pro nepodnikatelské účely uzavřené městem s TJ Hrádek, z.s., jež se týká pronájmu pozemku p.č. 1579/107 o výměře 1 302 m2, zapsaném na LV 10001. Nájem byl sjednán s výpovědní lhůtou 2 měsíce.”

 Po tomto hlasování dne 16.12.2021, skutečně již dochází k usnesení Rady města v následujícím znění:

Rada města Hrádek schvaluje ukončení nájmu dle Smlouvy o nájmu pozemku pro nepodnikatelské účely podle ustanovení §2201 a násl. NOZ – Smlouva o nájmu pozemku nepodnikatelské činnosti k provozování sportovních aktivit, schválené ZM Hrádek dne 30.3.2017, jejímiž smluvními stranami jsou Město Hrádek, IČ 00258725 a TJ Hrádek z.s., IČ 18242049, podepsané dne 3. 4. 2017.”

Asi jen u nás v Hrádku je možné sledovat jak starostka vědomě lže zastupitelům na samotném jednání Zastupitelstva města Hrádek. A všem je to jedno…

Gratuluji, takhle my si tady žijeme.

David Redl, zastupitel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít HTML značky a atributy:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>